ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1616/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 17 tháng 9 năm 2014

QUYẾTĐỊNH

THÀNH LẬP QUỸ KHÁM,CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO TỈNH NAM ĐỊNH

CHỦTỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 củaThủ tướng Chính phủ, về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo đã được sửa đổi,bổ sung theo Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày18/10/2013 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số14/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về việc khám, chữa bệnh cho ngườinghèo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế, tại Tờ trìnhsố 132/TTr-SYT ngày 25/7/2014 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, tại Tờ trìnhsố 958/TTr-SNV ngày 06/9/2014, về việc thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho ngườinghèo tỉnh Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh NamĐịnh.

Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh NamĐịnh (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ của Nhà nước, hoạt động theo nguyên tắckhông vì lợi nhuận, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, nhằm mục đích hỗ trợkhám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Quỹ đặt tại Sở Y tế, có con dấu riêng, được mởtài khoản tại Kho bạc nhà nước để quản lý nguồn hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước vàcác nguồn hỗ trợ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Quỹ hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBNDtỉnh phê duyệt và theo các quy định của pháp luật.

Quỹ có Ban Quản lý Quỹ, Tổ giúp việc. Ban Quảnlý Quỹ được UBND tỉnh quyết định thành lập.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tàichính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố; Ban Quản lý Quỹ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong