ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1617/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 21 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH HUYỆNHIỆP HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghịđịnh số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấpquản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnhBắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tạiCông văn số 1008/SNV-TCBM &BC ngày 14/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép thành lậpHội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Hiệp Hòa.

Điều 2. Hội Truyền thốngTrường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Hiệp Hòa là tổ chức xã hội; hoạt động theoĐiều lệ Hội được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và theo quy định hiện hành của Nhànước; được sử dụng con dấu và mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Công an tỉnh; UBND huyện Hiệp Hòa, các cơquan, đơn vị có liên quan và Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Truyền thốngTrường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Hiệp Hòa căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (Sở Nội vụ 05b);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, VX, TH.

- Lưu VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh