ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1617/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 27 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại Công văn số: 380/BDT-KHTH ngày 25 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc (B/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (nt);
- Thường trực HĐND tỉnh (nt);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể của tỉnh;
- Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh:
- Huyện ủy, thị ủy Gia Nghĩa;
- Lưu: VT, KHTH, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Diễn

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1617/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Đắk Nông)

Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hiện có 40 thành phần dân tộc, dân số khoảng hơn 550.000 người, trong đó, dân tộc thiểu số khoảng 176.000 người (chiếm tỷ lệ 31,23%) so với tổng dân số toàn tỉnh. Có 03 dân tộc tại chỗ (M’Nông, Mạ, Ê Đê) khoảng 57.900 người, chiếm 32,89 % so với tổng số dân tộc thiểu số và chiếm 10,27% so với dân số toàn tỉnh.

Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, dựa trên nguyên tắc các dân tộc: "Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển” nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông đến năm 2020; Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Định hướng xây dựng các chương trình, chính sách, đề án, dự án cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm triển khai thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

- Phân định rõ nội dung, phạm vi, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, toàn thể nhân dân đối với công tác dân tộc; xem việc thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của các cấp, các ngành, các địa phương.

- Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm tổ chức thực hiện tốt công tác dân tộc trong thời gian tới. Phát huy vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong việc chăm lo, giúp đỡ, hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Yêu cầu

- Các cấp, các ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và lộ trình thực hiện từ nay đến hết năm 2020 hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chiến lược công tác dân tộc đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, thực hiện các nhiệm vụ một cách đồng bộ, hiệu quả.

- Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

II. Nhiệm vụ chủ yếu

Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã căn cứ các nhiệm vụ, chương trình, chính sách, đề án, dự án được ban hành kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình chủ động tham mưu cấp thẩm quyền chỉ đạo thực hiện và tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số

- Nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học, đồng thời tiếp tục thực hiện các đề án, đề tài đã được phê duyệt trong việc dạy và học ngôn ngữ đồng bào dân tộc thiểu số; hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng ở các cấp học, nhất là học sinh cấp 2 và cấp 3; tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dạy và học của các trường phổ thông dân tộc nội trú; tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số theo từng cấp học, ưu tiên cho vùng đặc biệt khó khăn. Tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành kế hoạch kiên cố hóa trường, lớp học tại các trường học mầm non công lập trên địa bàn tỉnh vào năm 2016; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, đến năm 2020, có 80% giáo viên mầm non, 100% giáo viên tiểu học đạt trình độ cao đẳng trở lên, 100% giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt trình độ đại học trở lên.

- Đa dạng hóa, phát triển nhanh các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề ở vùng dân tộc thiểu số; ưu tiên đào tạo vừa học vừa làm; đưa chương trình dạy nghề vào các trường dân tộc nội trú; phát triển các mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, trong đó liên kết cung ứng lao động cho các doanh nghiệp cư trú trên địa bàn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương giai đoạn 2011 - 2015. Đào tạo nghề cho khoảng 24 ngàn người, giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 16 ngàn người; giải quyết việc làm cho 17-18 ngàn lao động/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 35% năm 2015, 45% năm 2020 (đối với đồng bào dân tộc thiểu số, lao động được đào tạo và giải quyết việc làm đạt 30% trong tổng số chỉ tiêu chung cả tỉnh).

- Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là người dân tộc thiểu số. Đối với cán bộ chủ chốt tuyến cơ sở vùng dân tộc thiểu số, có chương trình đào tạo, đào tạo lại về trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và các kỹ năng nghiệp vụ khác đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

- Hình thành đội ngũ lao động, doanh nhân, trí thức là người dân tộc thiểu số có sức khỏe, có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện các chương trình, mô hình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, thích ứng với cơ chế thị trường trong vùng dân tộc thiểu số.

- Quan tâm bố trí, sắp xếp giáo viên là người dân tộc thiểu số ở những vùng có đông con em là người đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chú trọng ở bậc học mầm non và tiểu học. Thực hiện công tác luân chuyển đội ngũ cán bộ công chức và chính sách khuyến khích, thu hút trí thức đến công tác, tham gia phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới.

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

- Làm tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ đối với cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số. Hình thành đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo là người dân tộc thiểu số có năng lực, trình độ, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Có chính sách ưu tiên tuyển dụng, thi tuyển, bố trí việc làm cho sinh viên người dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp ra trường. Trong hệ thống chính trị các cấp, nhất là hệ thống cơ quan hành chính phải đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/12/2010 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng, bố trí sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số và nâng cao hiệu quả sử dụng biên chế; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 24/7/2006 của Tỉnh ủy Đắk Nông về công tác cán bộ dân tộc thiểu số giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020. Từ nay đến năm 2020 cán bộ, công chức cấp xã là đồng bào dân tộc thiểu số được đào tạo đạt trình độ học vấn 12/12, đạt 80%; chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đạt trên 60%; Lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt trên 60%.

3. Phát triển sản xuất, đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng các ngành nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ; thực hiện chính sách chuyển đổi nghề, tạo việc làm, để ổn định và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai có hiệu quả chương trình đào tạo nghề và xuất khẩu lao động đối với đối tượng là người dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện tốt công tác khuyến nông, lâm, ngư nghiệp và hỗ trợ dịch vụ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

- Phát huy lợi thế so sánh, hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, như cà phê, điều, hồ tiêu, cao su, chè và đồ gỗ xuất khẩu vùng dân tộc thiểu số. Xây dựng tổ hợp tác phát triển kinh tế - xã hội ở các thôn/bon vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quản lý được dịch bệnh, nâng cao năng suất và chất lượng, hiệu quả các sản phẩm nông nghiệp. Xây dựng chính sách về hỗ trợ, đầu tư phát triển ngành nghề bảo quản và chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản của đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tạo cơ hội bình đẳng để đồng bào tiếp cận các nguồn lực phát triển và hưởng thụ dịch vụ, phúc lợi xã hội; tạo môi trường thuận lợi để thu hút mọi nguồn lực vào phát triển nông nghiệp, nông thôn nhất là đầu tư của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu hút nhiều lao động dân tộc thiểu số; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu và tranh chấp đất ở, đất sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tập trung nguồn lực thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số như nhà ở, quy hoạch dân cư hộ nghèo, hộ sống ở vùng ven sông, suối theo hướng ổn định, phát triển bền vững.

- Bình quân hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3 - 5%; riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ mỗi năm giảm 5 - 6%. Đến năm 2020, hoàn thành xóa nhà dột nát, trên 50% nhà ở đạt tiêu chuẩn, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt khoảng 80% mức thu nhập bình quân đầu người của tỉnh; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phục vụ phát triển sản xuất; từng bước tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

4. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

- Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trước mắt, tập trung ưu tiên đầu tư phát triển các bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số có quy hoạch phát triển bền vững được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm triển khai việc xây dựng kết cấu hạ tầng các dự án quy hoạch sắp xếp, bố trí dân di cư tự do.

- Phát triển hạ tầng truyền dẫn phát sóng đồng bộ, đảm bảo chuyển tải được các dịch vụ phát thanh, truyền hình bằng ngôn ngữ bản địa, phát triển viễn thông, và công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân tộc thiểu số.

- Đến năm 2015, 100% thôn, bon, buôn, bản có từ 1 - 2km đường được cứng hóa đạt chuẩn kỹ thuật theo quy định. Đến năm 2020, 60% đường vào khu sản xuất được cứng hóa; trên 95% hộ sử dụng điện thường xuyên; 95% hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; các xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông; internet được bao phủ đến hầu hết các thôn, bon.

5. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số

- Nâng cao năng lực, chất lượng khám chữa bệnh và thực hiện các dịch vụ y tế của trạm y tế xã, bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác khám, chữa bệnh ở vùng dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chính sách khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số. Phát triển mạnh mạng lưới y tế dự phòng, không để xảy ra dịch bệnh lớn; tiếp tục kiềm chế và giảm mạnh lây nhiễm HIV, kết hợp hiệu quả y học cổ truyền và y học hiện đại trong quá trình khám, chữa bệnh tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Thực hiện tốt các chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, nhất là các dân tộc thiểu số.

- Thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; chăm sóc và bảo vệ quyền trẻ em dân tộc thiểu số; đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân theo quy định pháp luật; nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

- Phát triển toàn diện văn hóa dân tộc thiểu số, xây dựng chính sách bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết, tập quán, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; tăng thời lượng và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở vùng dân tộc thiểu số gắn với di tích lịch sử ở từng vùng, từng địa phương; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, thông tin; nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động chống các biểu hiện mê tín, dị đoan, suy thoái đạo đức, lối sống. Đến năm 2020, 40% xã, phường, thị trấn, 75% thôn, bon, buôn, bản và 95% gia đình đạt chuẩn văn hóa. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 10%, có 8,5 bác sỹ trên một vạn dân.

6. Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, giữ vững ổn định chính trị vùng dân tộc thiểu số

- Xây dựng và đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể đến từng thôn, bon, buôn, bản (gọi tắt là thôn, bon); trước mắt cần rà soát, khắc phục tình trạng trắng tổ chức đảng và đảng viên tại chỗ ở cấp thôn, bon dân tộc thiểu số.

- Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, quan tâm phát hiện nguồn, quy hoạch và đào tạo bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số.

- Tăng cường lực lượng cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt đến công tác tại các địa bàn dân tộc thiểu số, nhất là những nơi xung yếu về quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt chính sách động viên, khuyến khích già làng, trưởng bản, người có uy tín tham gia công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án vùng dân tộc thiểu số theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"; vận động quần chúng nhân dân vùng dân tộc thiểu số chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ngăn chặn âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc thông qua “Diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để lừa gạt, lôi kéo, kích động đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

7. Tập trung đầu tư phát triển địa bàn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số

- Huy động và lồng ghép các nguồn lực để thực hiện tốt các chính sách đặc thù, các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở huyện nghèo, xã, thôn, bon đặc biệt khó khăn.

- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phù hợp để đầu tư phát triển sản xuất hàng hóa, dịch vụ; chính sách chuyển đổi ngành, nghề, giải quyết tình trạng thiếu nước sản xuất và nước sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số ở địa bàn đặc biệt khó khăn.

8. Đảm bảo nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường vùng dân tộc thiểu số

- Đánh giá các chính sách đã thực hiện trong việc đầu tư công trình cấp nước tập trung trong vùng dân tộc thiểu số; xác định nhu cầu, đề xuất chính sách để giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nước sinh hoạt, đảm bảo đủ nước sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch. Có chính sách ưu tiên về mặt bằng, thuế... để huy động mọi thành phần kinh tế đầu tư và tổ chức, cung cấp nước cho các vùng dân tộc thiểu số.

- Hỗ trợ người dân vùng dân tộc thiểu số trong việc xây dựng các công trình vệ sinh, chuồng trại theo tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới.

9. Phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

Tiếp tục triển khai và cụ thể hóa các chính sách, chiến lược về khoa học công nghệ do Trung ương ban hành trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, giai đoạn 2011-2020 và các chương trình Quốc gia về khoa học và công nghệ); đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung thực hiện việc chuyển giao, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi quy mô hộ gia đình để tuyên truyền, phổ biến, làm cơ sở cho việc nhân rộng ra các vùng trong tỉnh.

III. Phân công nhiệm vụ cụ thể (Phụ lục kèm theo)

1. Ban Dân tộc tỉnh

Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch; triển khai thực hiện các chính sách, đề án, kế hoạch theo nhiệm vụ cụ thể được phân công. Đôn đốc, kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ và định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để bổ sung các nhiệm vụ mới; nhất là, các nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020; tham mưu UBND tỉnh tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, hiệu quả việc thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã theo dõi diễn biến mức thu nhập bình quân đầu người hàng năm, trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao mức thu nhập bình quân cho đồng bào dân tộc thiểu số.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối bố trí các nguồn vốn thực hiện chương trình, dự án đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2014-2020;

- Thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành, lĩnh vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai chương trình vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại tỉnh, giai đoạn 2014 - 2020 để huy động nguồn lực đầu tư phát triển góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo của tỉnh nói chung và của đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.

3. Sở Tài chính

- Tham mưu UBND tỉnh cân đối ngân sách, bố trí nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động liên quan đến công tác dân tộc. Kiểm soát và chỉ đạo giải ngân nguồn vốn hàng năm cho các chương trình, dự án. Hướng dẫn việc thanh quyết toán các nguồn vốn đầu tư theo quy định.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan tham mưu về cơ chế để thu hút, huy động, sử dụng nguồn vốn cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn; đồng thời xây dựng các giải pháp điều phối nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

- Hướng dẫn quản lý, sử dụng các nguồn vốn thực hiện chương trình, chính sách, dự án. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo các nguồn vốn đưa vào sử dụng đúng quy định, đúng mục đích, có hiệu quả.

4. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các ngành chức năng xây dựng giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số; hướng dẫn thực hiện tốt các chính sách hiện hành về tuyển dụng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số ở các ngành, các địa phương và cán bộ đến công tác ở vùng đặc biệt khó khăn; tham mưu UBND tỉnh thực hiện quy định về tiếp nhận, phân công công tác đối với sinh viên cử tuyển sau khi ra tốt nghiệp trở về phục vụ tại địa phương đảm bảo đạt 10% cán bộ dân tộc thiểu số trong các cơ quan đảng, chính quyền và các đoàn thể; trong đó, cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ đạt tối thiểu 7%.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tham mưu việc quy hoạch, đầu tư xây dựng phát triển hệ thống các trường học tại các vùng đặc biệt khó khăn, đặc biệt quan tâm đối với giáo dục mầm non, tiểu học, trường dân tộc nội trú, bán trú; thực hiện tốt chính sách cử tuyển đối với học sinh là người dân tộc thiểu số gắn với nhu cầu đào tạo, sử dụng cán bộ của địa phương;

- Triển khai hiệu quả Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ về quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên là con em đồng bào các dân tộc thiểu số nghèo hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tham mưu các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp - nông dân - nông thôn và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2014 - 2020; thực hiện công tác quy hoạch dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với quy hoạch phát triển sản xuất ổn định; tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, hỗ trợ phát triển sản xuất để từng bước ổn định đời sống nhân dân; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách giao đất, giao rừng ổn định lâu dài cho tổ chức, gia đình, cá nhân để bảo vệ, phát triển rừng hiệu quả, bền vững; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hàng hóa nông, lâm, thủy sản để nâng cao thu nhập.

- Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất và các chương trình, chính sách khác của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tham mưu UBND tỉnh việc thực hiện các chính sách xã hội, chính sách về dạy nghề và giải quyết việc làm cho người đồng bào dân tộc thiểu số, đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, nhất là chính sách tạo việc làm và xuất khẩu lao động cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội, tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

8. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã tham mưu, đề xuất việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ y tế, nhân viên y tế thôn, bon; bố trí cán bộ y tế có năng lực, trình độ, tâm huyết với nghề đến công tác ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

- Hướng dẫn, kiểm tra mạng lưới y tế cơ sở, đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho đồng bào; xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác giữ gìn vệ sinh môi trường ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Chú trọng nâng cao chất lượng dân số trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ việc bảo tồn, khai thác các bài thuốc dân gian trong đồng bào dân tộc thiểu số.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài và nâng cao chất lượng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; nêu gương người tốt, việc tốt để nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

10. Sở Giao thông vận tải

Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến năm 2015, 100% thôn, bon có từ 1-2km đường giao thông nhựa hóa hoặc bê tông xi măng...

11. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh văn bản hướng dẫn các địa phương tổng hợp, theo dõi tình hình quản lý sử dụng đất ở, đất sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đôn đốc, hướng dẫn Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chù trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã củng cố, xây dựng thiết chế văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số: thực hiện công tác sưu tầm và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Triển khai thực hiện các nội dung về quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao, gia đình và du lịch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020.

13. Sở Khoa học và Công nghệ

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và triển khai thực hiện các đề tài liên quan đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc.

14. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện chương trình điện khí hóa nông thôn các xã đồng bào dân tộc thiểu số. Đến năm 2015, 100% thôn, bon được cấp điện sinh hoạt, trên 95% hộ gia đình được sử dụng điện sinh hoạt.

15. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời, thực hiện tốt các chính sách trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số.

16. Thanh tra tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các Sở, ngành liên quan định kỳ hàng năm thành lập tổ công tác liên ngành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, chính sách, dự án đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

17. Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã nắm bắt tình hình thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng địa bàn trọng điểm, biên giới.

18. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Nông

Chủ trì thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn.

19. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Căn cứ Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu, triển khai thực hiện nội dung kế hoạch này đảm bảo theo đúng quy định;

Lồng ghép các chương trình, dự án của ngành với các nhiệm vụ, đề án thuộc kế hoạch này để triển khai thực hiện hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí.

20. UBND các huyện, thị xã

- Xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, giai đoạn 2014 - 2020; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hàng năm theo quy định.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chính sách, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở cấp xã.

- Chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp và tổ chức lồng ghép các nguồn vốn khác để thực hiện đầu tư hiệu quả; tiếp tục ưu tiên việc thực hiện cấp đất ở, đất sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hướng dẫn các địa phương cơ sở quản lý, sử dụng, tổ chức hoạt động của các Nhà văn hóa cộng đồng trên địa bàn đảm bảo hiệu quả.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; tăng cường giữ vững an ninh quốc phòng. Tiếp tục xây dựng và tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa từ huyện đến xã. Chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần ở nông thôn, vùng khó khăn, tăng cường xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của cơ quan quản lý công tác dân tộc; thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trên cơ sở những nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, các cơ quan, đơn vị xây dựng lộ trình tổ chức thực hiện từ nay đến năm 2020; đồng thời, lồng ghép các chương trình, dự án khác để phát huy hiệu quả công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, xây dựng và bảo vệ dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả.

Song song với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch tăng cường công tác dân tộc thiểu số theo Chương trình hành động số 04-CT/TU, ngày 18/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giai đoạn 2011 - 2016.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có vướng mắc, khó khăn, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Ban Dân tộc tỉnh) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC DÂN TỘC ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 1617/QĐ-UBND , ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Đăk Nông)

STT

Tên công việc/ nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian xây dựng và hoàn thành

Thời gian triển khai

I

Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân tộc

1

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, quan điểm, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác dân tộc.

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Ban Dân tộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã

2014

2014-2020

2

Quán triệt, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dân tộc như Nghị định 05/2010/NĐ-CP ; Chỉ thị 1971/CT-TTg ngày 27/10/2310, Quyết định số: 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Quyết định số: 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí: UBND các huyện, thị xã

2014

2014-2020

3

Nêu gương người tốt, việc tốt; các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi là người dân tộc thiểu số, nhân các ngày lễ lớn của đất nước, ngày hội sum họp của đồng bào các dân tộc

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí; các tổ chức Đoàn thể: UBND các huyện, thị xã

2014

2014- 2020

4

Tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sở Tư pháp

UBND các huyện, thị xã

2014

2014-2020

5

Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ban Dân tộc tỉnh

Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã

2015

2016- 2020

6

Tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới...

Hội Nông dân

UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan

2014

2014-2020

7

Nâng cao chất Iượng và thời lượng phát sóng tiếng dân tộc thiểu số.

Đài PT và TH tỉnh

Các đơn vị liên quan

2014

2014-2020

8

Tham quan, học tập kinh nghiệm

Ban Dân tộc tỉnh

Các đơn vị liên quan

2014

2014-2020

II

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, kiện toàn bộ máy tổ chức cơ quan làm công tác dân tộc các cấp

1

Tiếp tục kiện toàn và củng cố tổ chức bộ máy cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện.

UBND các huyện, thị xã

Sở Nội vụ/ Phòng Nội vụ

2014

2014-2020

2

Chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và cán bộ về công tác ở địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn

Sở Nội vụ

Ban Dân tộc tỉnh và các Sở, ngành liên quan

2015

2015-2020

III

Chính sách dân tộc

1

Tiếp tục thực hiện các chính sách đã ban hành

Ban Dân tộc tỉnh

Các cơ quan liên quan

2014

2014-2020

2

- Tổng kết đánh giá và xây dựng chính sách (xây dựng mới và bổ sung, sửa đổi) hoặc kế hoạch, đề án

- Một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020.

Ban Dân tộc tỉnh

Các cơ quan liên quan

2015

2015-2020

2.1

Phát triển nguồn lực

2014-2020

2.1.1

Xây dựng chính sách đào tạo, tạo nguồn gắn với tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ dân tộc thiểu số;

Chỉ tiêu phấn đấu: đào tạo sau đại học ít nhất là 50 cán bộ dân tộc thiểu số;

Sở Nội vụ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan

2014

2014-2020

2.1.2

- Xây dựng Đề án sắp xếp bố trí việc làm cho sinh viên DTTS đã tốt nghiệp nhưng chưa có việc làm.

- Đề án đào tạo, tạo nguồn, khuyến khích học bổng đối với những học sinh khá, giỏi trong các trường dân tộc nội trú

Sở Nội vụ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan

2015

2015-2016

2.2

Phát triển kinh tế

2.2.1

- Xây dựng quy chế đầu tư và thu hút vốn đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2014-2020.

Chỉ tiêu phấn đấu: nâng cao thu nhập đồng bào dân tộc thiểu số đạt khoảng 80% mức thu nhập bình quân đầu người của tỉnh vào năm 2020

Sở Kế hoạch và đầu tư

UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan

2014-2015

2014-2020

2.2.2

Xây dựng mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ban Dân lộc tỉnh

UBND các huyện, thị xã; và các đơn vị liên quan

2014-2015

2015-2020

2.2.3

- Chương trình hỗ trợ xây dựng các mô hình dạy nghề, phát triển ngành nghề truyền thống, phù hợp, nâng cao thu nhập cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

- Chương trình xóa mù chữ, phổ biến, nâng cao nhận thức về pháp luật và trình độ mọi mặt cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Hội LH Phụ nữ tỉnh

UBND cấp huyện, thị xã: Các đơn vị liên quan

2015

2015-2020

2.2.4

Dự án điều tra đánh giá thực trạng đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất, quy hoạch quỹ đất sản xuất, đề xuất các chính sách để giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thị xã; và các đơn vị liên quan

2015

2015-2020

2.2.5

Đề án giao đất rừng cho cộng đồng vùng dân tộc thiểu số để tạo sinh kế và môi trường bền vững

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan

2015

2015-2020

2.2.6

Tiếp tục thực hiện dự án phát triển bon, buôn có đông đồng bào DTTS theo hướng phát triển bền vững

UBND các huyện, thị xã

Ban Dân tộc tỉnh; Sở KH&ĐT; Sở Tài chính và các đơn vị liên quan

2014

2014-2020

2.2.7

Đề án phát triển mạng lưới khuyến nông, khuyến lâm ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan

2014

2014-2020

2.2.8

Đề án hỗ trợ lãi suất vốn vay ở các Ngân hàng Thương mại

Ban Dân tộc tỉnh

Các đơn vị liên quan

2014-2015

2015-2020

2 2.9

Đề án giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan

2014

2015-2020

2.2.10

Mô hình đào tạo nghề gắn với các doanh nghiệp trên địa bàn cư trú phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (đào tạo các ngành nghề phi nông nghiệp).

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị liên quan

2014-2015

2015-2020

2.2.11

Xây dựng Tổ hợp tác phát triển KT-XH ở các thôn, bon vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Liên minh hợp tác xã tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị liên quan

2014

2015-2020

2.3

Phát triển văn hóa - xã hội

2.3.1

Xây dựng và thực hiện đề án nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số và vùng đồng bào dân tộc thiểu số

- Chỉ tiêu phấn đấu giai đoạn 2011-2016: 80% trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số từ 3-5 tuổi được đi học; 95% trẻ em 5 tuổi được học 2 buổi/ngày, 70% số trường tiểu học học 2 buổi/ngày

- Chỉ tiêu phấn đấu giai đoạn 2017-2020: 95% trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số từ 3-5 tuổi được đi học, 100% trẻ em 5 tuổi được học 2 buổi/ngày, 90% số trường tiểu học học 2 buổi/ngày

Sở Giáo dục và Đào tạo

- UBND các huyện, thị xã;

- Các đơn vị liên quan

2014-2015

2015-2020

2.3.2

Xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú và học sinh bán trú

- Chỉ tiêu phấn đấu giai đoạn 2011-2016: Các huyện rà soát, kiểm tra nếu đáp ứng đủ điều kiện thành lập trường theo Điều 7 của Thông tư 24 thì thành lập trường PTDTBT và tăng dần số học sinh bán trú trong các trường công lập: giảm tỷ lệ học sinh bỏ học ở các cấp xuống còn dưới 3%.

- Chỉ tiêu phấn đấu giai đoạn 2017-2020: Các huyện rà soát, kiểm tra nếu đáp ứng đủ điều kiện thành lập trường theo Điều 7 của Thông tư 24 thì thành lập trường PTDTBT và tăng dần số học sinh bán trú trong các trường công lập; giảm tỷ lệ học sinh bỏ học ở các cấp xuống còn dưới 2%.

Sở Giáo dục và Đào tạo

- UBND các huyện, thị xã;

- Các đơn vị liên quan

2014-2015

2015-2020

2.3.3

Xây dựng Kế hoạch tiếp tục phát triển đội ngũ giáo viên là người dân tộc thiểu số. Chỉ tiêu phấn đấu: phấn đấu nâng tỷ lệ giáo viên, cán bộ, nhân viên là người dân tộc thiểu số từ 10% năm 2015 lên 12% vào năm 2020. Riêng giáo dục mầm non từ 18% năm 2015 lên 20% vào năm 2020; Tiểu học từ 11% năm 2015 lên 13% vào năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

- UBND các huyện, thị xã;

- Các đơn vị liên quan

2014-2015

2014-2020

2.3.4

Xây dựng thiết chế quản lý, khai thác, sử dụng nhà văn hóa cộng đồng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND cá huyện, thị xã các đơn vị liên quan

2014

2015-2020

2.3.5

Xây dựng chính sách tăng cường bác sỹ về công tác ờ vùng dân tộc thiểu số.

Chỉ tiêu phấn đấu: Cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của đồng bào các dân tộc thiểu số; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống còn dưới 10% vào năm 2020

Sở Y tế

Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã;

- Các đơn vị liên quan

2014

2014-2020

2.3.5

Đề án bảo tồn, phát triển nghề và làng nghề truyền thống vùng dân tộc thiểu số.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban Dân tộc tỉnh, và các đơn vị liên quan

2014

2014-2020

2.4

Thương mại, du lịch

2.4.1

Xây dựng mô hình du lịch ở bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị liên quan

2014-2015

2015-2020

2.4.2

Chính sách phát triển hạ tầng thương mại, xúc tiến thương mại vùng dân tộc thiểu số để đẩy mạnh trao đổi, xuất khẩu hàng hóa, phát triển thương mại, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Sở Công Thương

Ban Dân tộc tỉnh, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính

2014-2015

2015-2020

2.5

Khoa học và công nghệ

Đề án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nâng cao giá trị sản phẩm các ngành sản xuất, chế biến nông, lâm sản.

Sở Khoa học và Công nghệ

Ban Dân tộc tỉnh, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính

2014-2015

2015-2020

IV

Xây dựng kết cấu hạ tầng

1

Hệ thống trường học

Chỉ tiêu phấn đấu: 100% bon, buôn có lớp mẫu giáo, nhà trẻ

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND các huyện, thị xã

2014-2015

2

Cứng hóa (nhựa hóa hoặc bê tông xi măng) giao thông bon, buôn

Chỉ tiêu phấn đấu: Đến năm 2015, 100% bon, buôn có từ 1-2 km đường giao thông được cứng hóa. Đến năm 2020, 60% đường vào khu sản xuất được cứng hóa

Sở Giao thông Vận tải

UBND các huyện, thị xã

2014-2015

2014-2020

3

Công trình thủy lợi nhỏ và nước sinh hoạt nông thôn.

Chỉ tiêu phấn đấu: đáp ứng 90% nhu cầu tưới, tiêu cho diện tích cây trồng hàng năm có nhu cầu tưới và dân sinh, đến năm 2020, có 100% gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã

2014

2014-2020

4

Điện sinh hoạt. Chỉ tiêu phấn đấu: Đấn năm 2015, có 100% bon, buôn được cấp điện sinh hoạt, trên 95% hộ được sử dụng điện sinh hoạt. Đến năm 2020, 100% hộ được sử dụng điện sinh hoạt.

Sở Công Thương

UBND các huyện, thị xã

2014-2015

2014-2020

V

Công tác kiểm tra, thanh tra

1

Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác dân tộc

Ban Dân tộc tinh

- UBND các huyện, thị xã; Các Sở, ngành liên quan

2014

2014-2020

VI

Tăng cường quốc phòng, an ninh

1

Giải quyết cơ bản những điểm nóng phức tạp, bức xúc hiện nay; các vụ tranh chấp, khiếu nại kéo dài.

UBND các huyện, thị xã

Công an tỉnh
Thanh tra tỉnh
BCH QS tỉnh

2014-2015

2014-2020

2

Có quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Phát huy đa dạng hóa các mô hình phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng, an ninh

UBND các huyện, thị xã

BCH Biên phòng và các đơn vị liên quan

2014-2015

2014-2020

3

Đề án xây dựng các điểm dân cư tập trung, tạo việc làm cho nhân dân ở khu vực biên giới; bảo vệ và phát triển rừng vành đai đến năm 2020

UBND các huyện, thị xã

BCH Bộ đội Biên phòng và các đơn vị liên quan

2014-2015

2014-2020

4

Đề án tăng cường sỹ quan lực lượng vũ trang các xã trọng điểm, các xã biên giới

BCH Bộ đội Biên phòng

UBND cấp huyện, thị xã

2014-2015

2014- 2020

5

Chính sách đối với người có uy tín và cán bộ cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ban Dân vận Tỉnh ủy
Ban Dân tộc tỉnh

Sở Nội vụ, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan

2014

2014-2020

6

Tiếp tục củng cố kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở

UBND các huyện, thị xã

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ

2014

2014-2020