ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1619/2010/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 11 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN QUY ĐỊNHTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀXÃ HỘI TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quyđịnh về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhànước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên cáclĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2100/TTr-SNV ngày 08 tháng9 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh NinhThuận quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận, như sau:

1. Sửa đổi thành phần, số lượnghồ sơ của thủ tục cấp và đổi sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụngcụ chỉnh hình tại khoản 5 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuậnban hành kèm theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Ủy bannhân dân tỉnh Ninh Thuận như sau:

“Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Tờ khai nhận trợ cấp phươngtiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng (có xácnhận của chính quyền cấp xã);

- Bản chỉ định của cơ sở y tếcấp tỉnh;

- 01 ảnh 3x4.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ”.

2. Sửa đổi thành phần, số lượnghồ sơ của thủ tục giải quyết chế độ liệt sĩ tại khoản 8 Mục I Phần II Danh mụcbộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 21tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận như sau:

“Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy báo tử (do cơ quan, đơnvị có thẩm quyền cấp);

- Giấy chứng nhận thân nhân liệtsĩ.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ”.

3. Sửa đổi thành phần, số lượnghồ sơ của thủ tục giải quyết chế độ Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại khoản 10 Mục IPhần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số234/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhưsau:

“Thành phần, số lượng hồ sơ: bảnsao quyết định phong và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anhhùng;

* Số lượng hồ sơ: 08 bộ”.

4. Sửa đổi thành phần, số lượnghồ sơ của thủ tục giải quyết chế độ thương binh, người hưởng chính sách nhưthương binh tại khoản 12 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuậnban hành kèm theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Ủy bannhân dân tỉnh Ninh Thuận như sau:

“Thành phần, số lượng hồ sơ:

- 04 ảnh cỡ 2x3cm;

- Giấy ra viện sau khi điều trịvết thương;

- Giấy xác nhận được giao nhiệmvụ quốc tế (hoặc làm nhiệm vụ quy tập hài cốt do thủ trưởng trung đoàn hoặc cấptương đương cấp);

- Biên bản xảy ra sự việc do cơquan quản lý người bị thương hoặc Ủy ban nhân dân xã nơi xảy ra sự việc lập.Trường hợp dũng cảm đấu tranh chống tội phạm thì kèm theo bản án hoặc kết luậncủa cơ quan điều tra (nếu án không xử);

- Giấy xác nhận hoạt động tạiđịa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do thủ trưởng đơn vịquản lý trực tiếp người bị thương cấp.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ”.

5. Sửa đổi thành phần, số lượnghồ sơ của thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chấtđộc hoá học tại khoản 14 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuậnban hành kèm theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Ủy bannhân dân tỉnh Ninh Thuận như sau:

“Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Bản khai cá nhân (kèm theo mộttrong các giấy tờ sau): lý lịch, quyết định phục viên, xuất ngũ, giấy xác nhậnhoạt động ở chiến trường, giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị, huânchương, huy chương Chiến sĩ giải phóng hoặc các giấy chứng nhận khác;

- Giấy chứng nhận tình trạng vôsinh (đối với người trực tiếp) do bệnh viện cấp tỉnh trở lên hoặc giấy xác nhậncó con dị dạng, dị tật (do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp);

- Giấy chứng nhận người hoạtđộng kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ”.

6. Sửa đổi thành phần, số lượnghồ sơ của thủ tục giải quyết chế độ, chính sách người hoạt động cách mạng, hoạtđộng kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóngdân tộc chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 tại khoản 18 Mục I Phần II Danhmục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày21 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận như sau:

“Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Bản khai của thân nhân hoặcđại diện người thừa kế theo pháp luật (theo mẫu số 11);

- Bản sao một trong các giấy tờsau (Kỷ niệm chương người bị địch bắt tù đày, huân chương, huy chương khángchiến, huân chương, huy chương chiến thắng; giấy chứng nhận khen thưởng tổngkết thành tích kháng chiến, bằng “Tổ quốc ghi công” hoặc giấy báo tử, giấychứng nhận hy sinh đối với liệt sĩ hy sinh từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở vềtrước).

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ”.

7. Sửa đổi thành phần, số lượnghồ sơ của thủ tục chế độ tuất từ trần tại khoản 19 Mục I Phần II Danh mục bộthủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh vàXã hội tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 21tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận như sau:

“Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy khai tử do Ủy ban nhândân xã cấp;

- Bản khai của thân nhân (theomẫu số 12-TT1);

- Giấy khai sinh của thân nhânchủ yếu của đối tượng đủ điều kiện hưởng tuất từ trần;

- Giấy đăng ký kết hôn (nếu kếthôn từ năm 2000 trở về sau).

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ”.

8. Sửa đổi thành phần, số lượnghồ sơ của thủ tục chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần tại khoản 21 Mục IPhần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số234/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhưsau:

“Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy khai tử do Ủy ban nhândân xã cấp;

- Bản khai của thân nhân (theomẫu số 12-TT1).

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ”.

9. Sửa đổi thành phần, số lượnghồ sơ của thủ tục chế độ mai táng phí tại khoản 22 Mục I Phần II Danh mục bộthủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh vàXã hội tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 21tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận như sau:

“Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy khai tử do Ủy ban nhândân cấp xã cấp;

- Bản khai của thân nhân (theomẫu số 12-TT1).

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ”.

10. Sửa đổi thành phần, số lượnghồ sơ của thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại khoản 5 Mục II Phần IIDanh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhưsau:

“Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểmthất nghiệp (mẫu số 2);

- Bản sao hợp đồng lao động, hợpđồng làm việc đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồnglàm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơnphương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật và xuấttrình sổ Bảo hiểm xã hội.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ”.

11. Sửa đổi thành phần, số lượnghồ sơ của thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp 1 lần tại khoản 6 Mục IIPhần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số282/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhưsau:

“Thành phần, số lượng hồ sơ: đơnđề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (mẫu số 2).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ”.

12. Sửa đổi thành phần, số lượnghồ sơ của thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp về học nghề tại khoản 8Mục II Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 282/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh NinhThuận như sau:

“Thành phần, số lượng hồ sơ: đơnđề nghị học nghề (mẫu số 6).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ”.

13. Sửa đổi thành phần, số lượnghồ sơ của thủ tục tạm dừng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp tại khoản 9 Mục II PhầnII Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số282/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhưsau:

“Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thông báo của Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội về việc người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm giam;

- Báo cáo của phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội huyện, thành phố các trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp bảo hiểmthất nghiệp.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ”.

14. Sửa đổi thành phần, số lượnghồ sơ của thủ tục chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại khoản 11 Mục II PhầnII Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số282/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhưsau:

“Thành phần, số lượng hồ sơ: vănbản báo cáo các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ”.

15. Sửa đổi thời hạn giải quyếtcủa thủ tục cấp đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh doanhnghiệp khoản 17 Mục II Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận ban hành kèmtheo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dântỉnh Ninh Thuận như sau:

“Thời hạn giải quyết: 10 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

16. Sửa đổi thời hạn giải quyếtcủa thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp khoản3 Mục III Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 234/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh NinhThuận như sau:

“Thời hạn giải quyết: 12 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

17. Sửa đổi thời hạn giải quyếtcủa thủ tục đề nghị cấp phép lao động nước ngoài khoản 1 Mục II Phần II Danhmục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày21 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận như sau:

“Thời hạn giải quyết: 10 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

18. Sửa đổi thời hạn giải quyếtcủa thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài đã được cấpgiấy phép lao động và giấy phép lao động đang còn hiệu lực có nhu cầu giao kếtthêm hợp đồng lao động với người sử dụng lao động khác khoản 2 Mục II Phần IIDanh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số234/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhưsau:

“Thời hạn giải quyết: 10 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

19. Sửa đổi thời hạn giải quyếtcủa thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việctại Việt Nam khoản 4 Mục II Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận banhành kèm theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Ủy bannhân dân tỉnh Ninh Thuận như sau:

“Thời hạn giải quyết: 07 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

20. Sửa đổi thời hạn giải quyếtcủa thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện tổ chức phichính phủ làm việc tại Việt Nam tại khoản 15 Mục II Phần II Danh mục bộ thủ tụchành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộitỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận như sau:

“Thời hạn giải quyết: 10 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

21. Sửa đổi thời hạn giải quyếtcủa thủ tục thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh tại khoản 1 MụcIV Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của SởLao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết địnhsố 282/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhưsau:

“Thời hạn giải quyết: 15 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

22. Sửa đổi thời hạn giải quyếtcủa thủ tục cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục thuộc tỉnh tại khoản2 Mục IV Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 282/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh NinhThuận như sau:

“Thời hạn giải quyết: 15 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

23. Sửa đổi thời hạn giải quyếtcủa thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương tại khoản 3 Mục IV Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh NinhThuận ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 củaỦy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận như sau:

“Thời hạn giải quyết: 15 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

24. Sửa đổi thời hạn giải quyếtcủa thủ tục cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục thuộc tỉnh tại khoản4 Mục IV Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 282/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh NinhThuận như sau:

“Thời hạn giải quyết: 15 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

25. Sửa đổi thời hạn giải quyếtcủa thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trungcấp nghề công lập, tư thục tại khoản 5 Mục IV Phần II Danh mục bộ thủ tục hànhchính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnhNinh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận như sau:

“Thời hạn giải quyết: 10 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

26. Sửa đổi thời hạn giải quyếtcủa thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâmdạy nghề công lập, tư thục tại khoản 6 Mục IV Phần II Danh mục bộ thủ tục hànhchính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnhNinh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận như sau:

“Thời hạn giải quyết: 10 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

27. Sửa đổi thời hạn giải quyếtcủa thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trungcấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài tại khoản 7 Mục IV Phần II Danh mục bộ thủtục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xãhội tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận như sau:

“Thời hạn giải quyết: 10 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

28. Sửa đổi thời hạn giải quyếtcủa thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâmdạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài tại khoản 8 Mục IV Phần II Danh mục bộ thủtục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xãhội tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận như sau:

“Thời hạn giải quyết: 10 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

29. Sửa đổi thời hạn giải quyếtcủa thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trungcấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp tại khoản 9 Mục IV PhầnII Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số282/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhưsau:

“Thời hạn giải quyết: 10 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

30. Sửa đổi thời hạn giải quyếtcủa thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghềcông lập, tư thục tại khoản 10 Mục IV Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh NinhThuận ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 củaỦy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận như sau:

“Thời hạn giải quyết: 10 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

31. Sửa đổi thời hạn giải quyếtcủa thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề cônglập, tư thục tại khoản 11 Mục IV Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuậnban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy bannhân dân tỉnh Ninh Thuận như sau:

“Thời hạn giải quyết: 10 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

32. Sửa đổi thời hạn giải quyếtcủa thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyênnghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp tại khoản 12 Mục IV Phần II Danhmục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận như sau:

“Thời hạn giải quyết: 10 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

33. Sửa đổi thời hạn giải quyếtcủa thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề cóvốn đầu tư nước ngoài tại khoản 13 Mục IV Phần II Danh mục bộ thủ tục hànhchính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnhNinh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận như sau:

“Thời hạn giải quyết: 10 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

34. Sửa đổi thời hạn giải quyếtcủa thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề cóvốn đầu tư nước ngoài tại khoản 14 Mục IV Phần II Danh mục bộ thủ tục hànhchính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnhNinh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận như sau:

“Thời hạn giải quyết: 10 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

35. Sửa đổi thời hạn giải quyếtcủa thủ tục xếp hạng trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh tại khoản15 Mục IV Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 282/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh NinhThuận như sau:

“Thời hạn giải quyết: 21 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

36. Sửa đổi thời hạn giải quyếtcủa thủ tục xếp hạng trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh tại khoản 16Mục IV Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 282/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh NinhThuận như sau:

“Thời hạn giải quyết: 21 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

Điều 2.Bãi bỏ khoản 1 thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạtđộng dạy nghề và khoản 2 thủ tục thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề, trườngtrung cấp nghề (kể cả công lập và tư thục thuộc tỉnh quản lý) Mục V Phần I Danhmục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Giao trách nhiệm:

- Sở Lao động - Thương binh và Xãhội chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 cập nhật và trình Ủyban nhân dân tỉnh công bố nội dung tại Điều 1 Quyết định này;

- Tổ công tác thực hiện Đề án 30của Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm cập nhật hồ sơ văn bản, hồ sơ thủ tụchành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày kýban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giámđốc các sở, ngành; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng