NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Về việc bổ sung và hủy bỏ một số tài khoản trong
Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước
-----------------------------
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán – Tài chính Ngân hàng Nhà nước,
QUYẾT ĐỊNH

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Điều 1.Bổ sung và hủy bỏ một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định số 425/1998/QĐ-NHNN2 ngày 17/12/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:
1- Bổ sung tài khoản 97 “Cung ứng tiền theo các mục đích đình chỉ” và có các tài khoản cấp II và III sau:
971 Hạn mức cung ứng tiền được sử dụng theo các mục đích đình chỉ
9711 để dự trữ ngoại hối
9712 để cho vay đầu tư XDCB theo kế hoạch Nhà nước
9713 để cho vay tín dụng đặc biệt
9714 để cho vay hỗ trợ đặc biệt
9719 mục đích khác
Các tài khoản trên dùng để phản ảnh hạn mức cung ứng tiền được sử dụng theo các mục đích chỉ định như: để dự trữ ngoại hối, cho vay đầu tư XDCB theo kế hoạch Nhà nước, cho vay tín dụng đặc biệt, cho vay hỗ trợ đặc biệt…
972 Sử dụng tiền cung ứng theo các mục đích chỉ định

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

9721 để dự trữ ngoại hối
9722 để cho vay đầu tư XDCB theo kế hoạch Nhà nước
9723 để cho vay tín dụng đặc biệt
9724 để cho vay hỗ trợ đặc biệt
9729 mục đích khác
Các tài khoản trên dùng để phản ảnh việc sử dụng tiền cung ứng được sử dụng theo các mục đích chỉ định như: để dự trữ ngoại hối, cho vay đầu tư XDCB theo kế hoạch Nhà nước, cho vay tín dụng đặc biệt, cho vay hỗ trợ đặc biệt…
2- Hủy bỏ các tài khoản sau:
- Tài khoản 2311 “Cung ứng tiền để dự trữ ngoại hối”
- Tài khoản 2312 “Cung ứng tiền để cho vay đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch Nhà nước”
- Tài khoản 2313 “Cung ứng tiền để cho vay tín dụng đặc biệt”

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?

- Tài khoản 2314 “Cung ứng tiền để cho vay hỗ trợ đặc biệt”
- Tài khoản 61 “Vốn được cấp theo các mục đích chỉ định”
Thủ tục xử lý số liệu khi hủy bỏ tài khoản trên: khi có các nghiệp vụ phát sinh mới thì hạch toán theo dõi vào các tài khoản 971, 972 và từng tài khoản cấp III tương ứng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2002.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán – Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đã ký: Nguyễn Thị Kim Phụng

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật đất đai về việc tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ? Điều kiện thu hồi đất