ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

V/v Quy định mức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 21/06/1994;

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 21/06/1994;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP , ngày 03/6/2002 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC , ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, Thông tư số 71/2003/TT-BTC , ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 67/23003/TT-BTC , ngày 11/7/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn có chế tài chính áp dụng cho Ban Quản lý chợ, doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2003/NQ .HĐNDT.6, ngày 16/7/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, quản lý sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Theo đề nghị của Cục Thuế Nhà nước tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Mức thu:

a. Khu vực 1: gồm chợ Trung tâm thị xã Sóc Trăng (Khu vực Phường 1, khu vực đường Nguyễn Huệ, đoạn từ Hai Bà Trưng đến Nguyễn Du và đường Đồng Khởi thuộc Phường 9):

Các đối tượng sử dụng mặt bằng mua bán trong các chợ: 2.000đồng/m2/ngày, trừ những đối tượng sau:

- Các đối tượng thuê kiosque, quầy, sạp (sau đây gọi chung là kiosque) của Nhà nước hoặc của các nhà đầu tư xây dựng chợ được Nhà nước cho phép: mức thu 1.500 đồng/ngày/Kiosque; nếu thu theo tháng là 40.000 đồng/tháng/Kiosque;

- Các đối tượng đặt cửa hàng buôn bán cố định thừơng xuyên trong nhà riêng tại các chợ: mức thu 30.000 đồng/cửa hàng/tháng;

- Các đối tượng buôn bán không thường xuyên, không cố định, mức thu 1.000 đồng/ngày, nếu thu theo tháng là 15.000 đồng/đối tượng/tháng.

b. Khu vực 2: gồm chợ Bông Sen (thị xã Sóc Trăng), chợ trung tâm các thị trấn của các huyện và các chợ sau: chợ Thạnh Phú (huyện Mỹ Xuyên), chợ Đại Ngãi (huyện Long Phú), chợ Cái Côn (xã An Lạc Thôn - huyện Kế Sách).

Các đối tượng sử dụng mặt bằng mua bán trong các chợ: 1.000 đồng/m2/ngày, trừ những đối tượng sau:

- Các đối tượng thuê kiosque của Nhà nước hoặc của các nhà đầu tư xây dựng chợ được Nhà nước cho phép: mức thu 1.500 đồng/ngày/Kiosque; nếu thu theo tháng là 30.000 đồng/tháng/Kiosque;

- Các đối tượng đặt cửa hàng buôn bán cố định thừơng xuyên trong nhà riêng tại các chợ: mức thu 20.000 đồng/cửa hàng/tháng;

- Các đối tượng buôn bán không thường xuyên, không cố định, mức thu 500 đồng/ngày, nếu thu theo tháng là 10.000 đồng/đối tượng/tháng.

c. Khu vực 3: Bao gồm các chợ còn lại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (ngoài các chợ khu vực 1 và 2).

Các đối tượng sử dụng mặt bằng mua bán trong các chợ: 500 đồng/m2/ngày, trừ những đối tượng sau:

- Các đối tượng thuê kiosque của Nhà nước hoặc của các nhà đầu tư xây dựng chợ được Nhà nước cho phép: mức thu 1.500 đồng/ngày/Kiosque; nếu thu theo tháng là 15.000 đồng/tháng/Kiosque;

- Các đối tượng đặt cửa hàng buôn bán cố định thừơng xuyên trong nhà riêng tại các chợ: mức thu 10.000 đồng/cửa hàng/tháng;

- Các đối tượng buôn bán không thường xuyên, không cố định, mức thu là 5.000 đồng/đối tượng/tháng.

2. Đối tượng thu: Mức thu nêu trên được áp dụng đối với các đối tượng có sử dụng mặt bằng mua bán trong phạm vi các chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Riêng các đối tượng thuê kiosque của Nhà nước hoặc của các nhà đầu tư xây dựng chợ được Nhà nước cho phép, ngoài mức phí phải nộp theo quy định này còn phải nộp tiền thuê kiosque theo thoả thuận.

3. Đơn vị trực tiếp thu: Ban Quản lý chợ tổ chức thu; những chợ chưa có Ban Quản lý chợ thì UBND xã, phường, thị trấn tổ chức thu.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2004 và thay thế cho Quyết định số 77/2000/QĐ .UBNDT, ngày 25/02/2000 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thu, quản lý, sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Việc quản lý, sử dụng phí chợ thực hiện theo qui định tại Nghị định số 57/2002/NĐ-CP , ngày 03/6/2002 của Chính phủ; Thông tư số 63/2002/TT .BTC, ngày 24/7/2002 và Thông tư số 71/2003/TT .BTC, ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính.

3. Giao Cục trưởng Cục Thuế Nhà nước và Giám đốc Sở Tài chính Vật giá hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Cục Trưởng Cục Thuế Nhà nuớc, Chủ tịch UBND các huyện, thị, xã, phường, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Thành Hiệp