ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc bổ sung thêm một số nhiệm vụ cho

Đoạn bảo dưỡng đường bộ 2

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc Hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số 2225/QĐ-TCCB-LĐ ngày 24/81996 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc bổ sung một số nhiệm vụ cho các phân khu quản lý đường bộ và các Đoạn bảo dưỡng đường bộ;

Xét đề nghị của Sở Giao thông - vận tải tỉnh Lào Cai tại văn bản số 269/KH-KT ngày 10/6/1998 về việc bổ sung ngành nghề xây dựng cho Đoạn bảo dưỡng đường bộ I;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngoài nhiệm vụ đã được giao, nay bổ sung thêm một số nhiệm vụ cho Đoạn bảo dưỡng đường bộ 2 như sau:

1. Xây dựng, tái thiết và sửa chữa lớn các công trình cầu đường bộ trong tỉnh.

2. Sản xuất vật liệuxây dựng để phục vụ giao thông và xây dựng công trình.

3. Xây dựng, tái thiết các công trình dân dụng và công nghiệp của các đơn vị trong và ngoài ngành.

Điều 2.Với nhiệm vụ được giao thêm tại Điều 1 Đoạn bảo dưỡng đường bộ 2 có tránh nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo đúng pháp luật.

Các ngành: Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Giao thông vận tải và các ngành hữu quan có liên quan trong tỉnh, có trách nhiệm tạo điều kiện giúp đỡ Đoạn bảo dưỡng đường bộ 2 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông - vận tải, Đoạn trưởng Đoạn bảo dưỡng đường bộ 2 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng