ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 162/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 02 tháng 02 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤPXÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính;

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thông quaphương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Xét đề nghị của Chánh Vănphòng UBND tỉnh Phú Yên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏthủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàntỉnh Phú Yên. (Danh mục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành; Chủ tịch UBND cấphuyện, Chủ tịch UBND cấp xã; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỀ NGHỊ BÃI QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦACẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

(Banhành kèm theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

STT

Số sê ri

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

I

Lĩnh vục nghĩa vụ quân sự

1

T-PYE-154491-TT

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

Không còn phù hợp

Thực hiện theo ngành dọc

2

T-PYE-154497-TT

Thủ tục đăng ký bổ sung đối với người sẵn sàng nhập ngũ

Không còn phù hợp

nt

3

T-PYE-154504 -TT

Thủ tục đăng ký di chuyển nghĩa vụ quân sự

Không còn phù hợp

nt

4

T-PYE-154508-TT

Thủ tục đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ

Không còn phù hợp

nt

5

T-PYE-154513-TT

Thủ tục đăng ký vắng mặt đối với quân nhân dự bị

Không còn phù hợp

nt

6

T-PYE-154518-TT

Thủ tục đăng ký bổ sung đối với quân nhân dự bị

Không còn phù hợp

nt

7

T-PYE-154523-TT

Thủ tục đăng ký di chuyển đối với quân nhân dự bị

Không còn phù hợp

nt

II

Lĩnh vực dân quân tự vệ

8

T-PYE-154531-TT

Thủ tục chế độ đối với dân quân tự vệ bị ốm đau, chết

Không còn phù hợp

nt

9

T-PYE-154537-TT

Thủ tục chế độ trợ cấp đối với dân quân tự vệ bị tai nạn

Không còn phù hợp

nt

10

T-PYE-154542-TT

Thủ tục chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ bị thương, hy sinh

Không còn phù hợp

nt

III

Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú

11

T-PYE-154410-TT

Thủ tục đăng ký thường trú

Không còn phù hợp

nt

12

T-PYE-154423-TT

Thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu

Không còn phù hợp

nt

13

T-PYE-154448-TT

Thủ tục cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu

Không còn phù hợp

nt

14

T-PYE-154450-TT

Thủ tục tách sổ hộ khẩu

Không còn phù hợp

nt

15

T-PYE-154451-TT

Thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

Không còn phù hợp

nt

16

T-PYE-154452-TT

Thủ tụẫu xóa đăng ký thường trú

Không còn phù hợp

nt

17

T-PYE-154453-TT

Thủ tục xác nhận công dân trước đây đã đăng ký thường trú

Không còn phù hợp

nt

18

T-PYE-154455-TT

Thủ tục đăng ký tạm trú

Không còn phù hợp

nt

19

T-PYE-154458-TT

Thủ tục cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú

Không còn phù hợp

nt

20

T-PYE-154459-TT

Thủ tục điều chỉnh trong sổ tạm trú

Không còn phù hợp

nt

21

T-PYE-154460-TT

Thủ tục lưu trú và tiếp nhận lưu trú

Không còn phù hợp

nt

22

T-PYE-154464-TT

Thủ tục khai báo tạm vắng

Không còn phù hợp

nt