ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1621/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 02 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉPTHÀNH LẬP HỘI HỒNG KHÔNG HẠT TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP ngày21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Nghị định số: 33/2012/NĐ-CP ngày13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số:45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số: 11/2010/TT-BNV ngày26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số: 03/2013/TT-BNV ngày16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội vàNghị định số: 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 1474/TTr-SNV ngày 20/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Hồng khônghạt tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Hội Hồng không hạt tỉnh Bắc Kạn làmột tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội Hồng không hạt tỉnhBắc Kạn được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật,chịu sự quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh BắcKạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Hồng không hạt tỉnh Bắc Kạn có tư cách phápnhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiệnhoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giámđốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Vận động thành lập HộiHồng không hạt tỉnh Bắc Kạn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường