THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1622/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT VÀ KÝ HIỆP ĐỊNH THÀNH LẬP CƠ QUAN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VĨ MÔASEAN+3

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập vàthực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chínhphủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tàichính tại công văn số 110/TTr-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý nội dung dựthảo Hiệp định thành lập Cơ quan nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO).

Điều 2. Ủy quyền Bộ trưởngBộ Tài chính ký Hiệp định trên.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thựchiện thủ tục đối ngoại theo quy định.

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Công an;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; Các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh