ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1622/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 20 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TÍNH THU TIỀN CHO THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁCTRƯỜNG HỢP HẾT THỜI HẠN ỔN ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căncứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căncứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căncứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiềnthuê đất, thuê mặt nước;

Căncứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căncứ Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính về hướngdẫn thực hiện Nghị định sô 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chínhphủ về sửa đổi, bổ sung một số điều. của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiên thuê đất, thuê mặt nước;

Căncứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 42/HĐND ngày 12/6/2013về việc thỏa thuận quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền thuê đất và tiềnsử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh;

Xétđề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền cho thuê đấtđối với các trường hợp hết thời hạn ổn định đơn giá thuê đất trong năm 2013 trênđịa bàn tỉnh như sau:

1. Phạm vi, đối tượng ápdụng.

Hệsố điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 2 điều này chỉ áp dụng để điều chỉnh đơngiá cho thuê đất cho các trường hợp đã hết thời hạn ổn định đơn giá cho thuêđất, phải điều chỉnh đơn giá cho thuê đất trong năm 2013 theo quy định.

Khôngáp dụng để xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất hoặc tính tiền thuê đấtcủa thời kỳ ổn định lần đầu.

2. Hệ số điều chỉnh giá đất.

a. Đối với các phường của thành phố Quy Nhơn, hệ số điều chỉnhgiá đất là 1,2 lần so với giá đất do UBND tỉnh công bố năm 2013.

b. Đối với địa bàn các huyện, thị xã và các xã của thành phố QuyNhơn, hệ số điều chỉnh giá đất là 01 lần so với giá đất do UBND tỉnh công bố năm2013.

3. Đối với các trường hợp sử dụng đất có diện tích lớn, có tiếpgiáp với nhiều tuyến đường, nhiều vị trí có giá đất khác nhau như Bến xe, Cảngđường thủy, Cảng hàng không, Siêu thị, Trung tâm thương mại, Chợ, Khu công nghiệp,Cụm công nghiệp…thì giá đất để tính tiền thuê đất được tính bình quântoàn dự án. Trường hợp các dự án nêu trên có mục đích sử dụng khác nhau thì giáđất được tính bình quân cho từng khu vực có mục đích sử dụng đất khác nhau.Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xem xét, trìnhUBND tỉnh quyết định cụ thể.

Điều2. Tổ chức thực hiện

Căncứ quy định tại Điều 1 Quyết định này và các quy định pháp luật có liên quan, Giámđốc Sở Tài chính quyết định phê duyệt điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với cácđơn vị, tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân người nướcngoài thuê đất; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định phê duyệtđiều chỉnh đơn giá thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuê đất theo đúng quyđịnh hiện hành.

Điều3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc cácSở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuếtỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân và Thủ trưởngcác đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngàyký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHLê Hữu Lộc