ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân cấp đăng ký tàu cá

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 494/2001/QĐ-BTS ngày 15/6/2001 của Bộ Thủy sản “V/v ban hành quy chế đăng kiểm tàu cá, đăng ký tàu cá và thuyền viên”;
Theo đề nghị của Sở Thủy sản tại Tờ trình số 264/TT-STS ngày 06/5/2002,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân cấp đăng ký tàu cá như sau:

1. Về đăng ký:

- Các loại tàu cá có công suất máy dưới 45CV giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) đăng ký.

- Các loại tàu cá có công suất máy từ 45CV trở lên do Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh đăng ký.

2. Về đăng kiểm: Thực hiện theo Quyết định số 494/2001/QĐ-BTS ngày 15/6/2001 của Bộ Thủy sản “V/v ban hành quy chế đăng kiểm tàu cá, đăng ký tàu cá và thuyền viên”.

Điều 2. - Giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện lập Hội đồng định giá các máy tàu cá không có nguồn gốc để lập hồ sơ đăng ký, đăng kiểm theo phân cấp tại điều 1 Quyết định này; Nếu sau ngày 31/12/2002, các chủ tàu không đến đăng ký, đăng kiểm và tiếp tục mua máy không có nguồn gốc sẽ không được đăng ký và bị tịch thu theo quy định của Nhà nước.

- Giao Sở Thủy sản hướng dẫn cho các huyện, thị xã, thành phố về công tác đăng ký tàu cá theo quy định và tuyên truyền phổ biến đến các chủ tàu cá đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quyết định này có hiệu lực từ 01/6/2002, các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thủy sản, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Duy Hưng