ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1624/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 22 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC XẾP HẠNG TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BẮC GIANG,TRỰC THUỘC SỞ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định về phân loại, xếp hạngcác tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập;

Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhànước tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờtrình số 297/TTr-SNV ngày 17/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng II đối vớiTrung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Bắc Giang, trực thuộc Sở Xâydựng.

Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo củaGiám đốc Trung tâm là: 0,7; của Phó Giám đốc Trung tâm là: 0,5.

Điều 2. Chế độ phụ cấp chứcvụ lãnh đạo của Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm được thực hiện từ ngày01/11/2013. Đối với Lãnh đạo Trung tâm được bổ nhiệm sau ngày 01/11/2013, đượchưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ ngày quyết định bổ nhiệm có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Thủ trưởng cơ quan:Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nướctỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựngBắc Giang và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải