THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1625/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT VÀ KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ THỰC HIỆN GÓI CAM KẾT DỊCH VỤ THỨ 9 TRONGKHUÔN KHỔ HIỆP ĐỊNH KHUNG ASEAN VỀ DỊCH VỤ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập vàthực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chínhphủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kếhoạch và Đầu tư tại công văn số 6367/TTr-BKHĐT ngày 29 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý Dự thảo Nghịđịnh thư thực hiện Gói cam kết dịch vụ thứ 9 trong khuôn khổ Hiệp định khungASEAN về dịch vụ.

Điều 2. Ủy quyền Bộ trưởng BộCông Thương ký Nghị định thư nêu trên.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàntất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KHĐT, Công Thương, NG, TP, Tài chính, Xây dựng, GDĐT, NNPTNT, LĐTBXH, VHTTDL, KHCN, GTVT, Công an, TTTT, TNMT, Y tế;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; Các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh