THỦ TƯỚNG CHÍNH PH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1625/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIÊNCỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2014 - 2015 VÀ LỘTRÌNH ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng02 năm 2009 của Chính phủ về Quảndựán đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10năm 2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12tháng 02 năm 2009 của Chính phủvề quảnlý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường,lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm2020 với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Xây dựng các trường học mầm non,phổ thông đạt chuẩn quốc gia theo hướng hiện đại hóa, kiên cố hóa, góp phầnthực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hộinghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàndiện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trongđiều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Chiến lược phát triển kinh tế - xãhội 2011 - 2020 và Chiến lược phát triển giáodục 2011 - 2020.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2014 - 2015: Đầu tư xây dựng danh mụcphòng học, nhà công vụ cho giáo viên trường mầm non thuộc các huyện nghèo tạiNghị quyếtsố 30a/ 2008/NQ-CP ngày 27tháng 12 năm 2008 của Chính phủvề Chươngtrình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với huyện nghèo và các huyện cótỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định củaNghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ đã đượcphê duyệt tại Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được thựchiện. Dự kiến tổng số lượng là 2.627 phòng học và 2.658 phòng làm nhà công vụcho giáo viên.

b) Lộ trình đến năm 2020

- Tổ chức rà soát nhu cầu đầu tư xây dựng trường,lớp học và nhà công vụ cho giáo viên và đầu tư xây dựng khi có điều kiện theodanh mục thứ tự ưu tiên sau đây: Phòng học và nhà công vụ cho giáo viên còn lạicủa Quyếtđịnh số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; phòng học xây dựng mới đối vớitrường tiểu học để bảo đảm đủ 1 lớp/phòng; phòng học xây dựng mới thay thế toànbộ số phòng học bán kiên cố, phòng học tạm của các trường mầm non, phổ thông;xây dựng mới các hạng mục công trình thuộc khu phục vụ học tập: phòng học bộmôn, phòng thiết bị, phòngm việc hiệubộ, phòng học đa năng, thư viện, phòng y tế.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hướng dẫn các địa phương: ràsoát, thống kê, xác định nhu cầu, lập phương án đầutư và cơ chế huy động vốn phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Khuyếnkhích các địa phương chủ động đầu tưxâydựng hoàn thành danh mục còn lại trong Quyết định 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

II. GIẢI PHÁP

1. Việc quản ,chỉ đạo thực hiện Đề án Kiên cố hóatrường,lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm2020 thực hiện theo cơ chế quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dụcvà đào tạo và theo quy định tại Quyết định số 685/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm2009 của Thủ tướng Chính phủvề phân côngnhiệm vụ tổng hợp kế hoạch, thông báo vàquản lý, điều hành nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đầutư cho giáo dục và y tế, đồng thời tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra của các Bộ, ngành Trung ương.

- Các địa phương có trách nhiệm bố trí đủ nguồn vốnngân sách địa phương theo quy định cùng vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương đểtriển khai thực hiện, bảo đảm mục tiêu; việc giao kế hoạch vốn hằng năm sẽ căncứ vào kết quả bố trí vốn của địa phương của các năm trước để phân bổ vốn hỗtrợ từ ngân sách Trung ương cho các địa phương.

- Chủ tịch Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và quyết định những vấn đề cụ thểvề danh mục, địa điểm xây dựng, thiết kế, sử dụng nguyên vật liệu xây dựng, huyđộng, quản lý sử dụng và thanh quyết toán vốn đầu tư theo quy định pháp luật;chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp khác khi có phát sinh trong quá trìnhtổ chức thực hiện, bao gồm cả yếu tố trượt giá.

2. Việc kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án Kiên cố hóatrường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trìnhđến năm 2020 được thực hiện theo cơ chế giám sát cộng đồng, có sự phối hợp giữaBộ Giáo dục và Đào tạo với các Bộ, ngành liên quan, Đoàn đại biểu Quốc hội tạiđịa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùngcác tổ chức chính trị - xã hội.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Về kinh phí thực hiện giai đoạn 2014 - 2015:

- Nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng3.700 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015(sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hộichấp thuận);

- Ngân sách địa phương và huy động từ các nguồn vốnhợp pháp khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phươngliên quan xây dựng nguyên tắc, tiêu chí phân bổ và lập phương án bố trí vốntrái phiếu Chính phủ hỗ trợ cho các địa phương để thực hiện mục tiêu giai đoạn2014 - 2015 của Đề án, trình Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định; hướng dẫn các địa phương rà soát, thống kê, xácđịnh nhu cầu đầu tư của từng địa phương và tổng hợp số lượng, danh mục cần đượcđầu tư xây dựng theo lộ trình đến năm2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phươngtổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện Đề án của các địa phương, định kỳ 06 tháng vàhàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Kế hoạchvà Đầu tư có trách nhiệm:

- Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép sử dụngnguồn kinh phí dự phòng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 để thực hiệnĐề án.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dụcvà Đào tạo cân đối nguồn vốn thực hiện Đề ántheo quy định.

- Phối hợp vớiBộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính xây dựng nguyên tắc, tiêu chí phân bổ ngânsách Trung ương hỗ trợ các địa phương thực hiện Đềán; tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

- Phối hợp vớiBộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn vốn thực hiện Đềán.

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng nguyên tắc, tiêuchí phân bổ ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án; hướngdẫn cơ chế quản lý, sử dụng các nguồn vốn thực hiện Đề án; tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

4. Bộ Xây dựng có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạonghiên cứu, bổ sung, ban hành tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng và thiết kế điểnhình từng loại trường học, lớp học.

- Hướng dẫn thiết kế xây dựng phù hợp với điều kiện của từng vùng, đáp ứngyêu cầu đổi mới nội dung, chương trình giáo dục phổ thông; tham gia kiểm tra,đánh giá kết quả thực hiện Đề án của cácđịa phương.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Chủtrì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạohướng dẫn các địa phương lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm quỹ đất để xây dựng trường, lớp họcvà nhà công vụ cho giáo viên, phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới trườnglớp, bảo đảm hiệu quả đầu tư lâu dài.

6. Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

- Chỉ đạo việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạchsử dụng đất, trong đó có việc bố trí quỹ đất phục vụ cho việc xây dựng trườnghọc, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên phù hợp với quy hoạch phát triển mạnglưới trường lớp để bảo đảm hiệu quả đầu tư lâu dài. Kiểm tra, xác định cụ thểsố lượng, danh mục các hạng mục công trình cần được đầu tư xây dựng thuộc Đề án, chịu trách nhiệm về phân bổ vốn đầu tưbảo đảm đúng danh mục.

- Xây dựng và phê duyệt kế hoạch triển khai thựchiện Đề án của địa phương giai đoạn 2014- 2015 và lộ trình đến năm 2020, dự toán kinh phí tổng thể và hàng năm để thựchiện Đề án, trong đó có đề xuất cụ thểphần vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, có văn bản cam kết huy động phần vốn củangân sách địa phương và các nguồn khác; báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, BộGiáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư.

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn với sự tham gia kiểm tra,giám sát của Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc ViệtNam và các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương để thực hiện các mục tiêucủa Đề án theo đúng kế hoạch, đúng quyđịnh, bảo đảm chất lượng các công trình xây dựng, chống thất thoát, tiêu cực.

- Tổ chức giao ban, sơ kết đánh giá kết quả thựchiện định kỳ 06 tháng và hàng năm, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợpbáo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủtrưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, PL, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng