ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1625/QĐ-UBND

Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 30 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNHCHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân vàỦy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tạiTờ trình số 329/TTr-SNV ngày 19 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theoQuyết định này 03 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Hội, tổ chứcphi Chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu(Kèm theo phụ lục I).

Điều 2. Công bố kèm theoQuyết định này 12 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Hội, tổchức phi Chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - VũngTàu (Kèm theo phụ lục II).

Điều 3. Công bố kèm theo Quyếtđịnh này 06 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc lĩnh vực Hội, tổ chức phi Chính phủ(Kèm theo phụ lục III).

Điều 4. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN