ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1625 /QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 3 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TỈNH HẬU GIANG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứQuyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch đẩy mạnh cảicách chế độ công vụ, công chức tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2013 - 2015”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ (Thường trực Ban Chỉ đạo đẩy mạnhcải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Hậu Giang) triển khai, theo dõi, đônđốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh,Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nàykể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.
Th
D\nam 2013 \QD BAN HANH KH CCCV

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Liên Khoa

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TỈNH HẬU GIANGGIAI ĐOẠN 2013 – 2015
(Ban hành kèm Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịchUBND tỉnh Hậu Giang)

Căncứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độcông vụ, công chức”; Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch Đẩy mạnhcải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2013 - 2015, nhưsau:

I. MỤC TIÊU, QUANĐIỂM

1. Mục tiêu:

a) Mục tiêu chung: xâydựng nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.

b) Mục tiêu cụ thể đến2015:

- Xác định danh mục vịtrí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan hành chính nhà nướccấp tỉnh, cấp huyện. Phấn đấu đến năm 2015 có 70% các cơ quan hành chính nhànước từ cấp tỉnh đến cấp huyện xây dựng và được phê duyệt Danh mục vị trí việclàm và cơ cấu công chức theo ngạch.

- Thực hiện các chức danhvà tiêu chuẩn công chức đúng theo quy định.

- Nâng cao chất lượng tuyểndụng công chức; thi nâng ngạch công chức. Thực hiện ứng dụng công nghệ tin họcvào thi tuyển, thi nâng ngạch công chức.

- Thực hiện thí điểmđổi mới việc tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương trở xuống.

-Tổ chức thực hiện công tác đánh giá công chức theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kết quả công vụ.

- Xâydựng và thực hiện cơ chế đào thải, giải quyết cho thôi việc và miễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷluật...

-Quy định và thực hiện chính sách thu hút, tiến cử, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

- Thực hiện đổi mới cơchế quản lý, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những ngườihoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định.

- Tuyên truyền sâurộng trong nhân dân về công tác cải cách hành chính nói chung và Đề án tăngcường cải cách chế độ công vụ, công chức (sau đây gọi tắt là CCCĐCVCC) nóiriêng.

2. Quan điểm:

- Quán triệt kịp thời cácchủ trương, đường lối của Đảng về tiếp tục CCCĐCVCC.Thống nhất về nhận thức, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục vàthen chốt trong cải cách hành chính của tỉnh.

- Đẩy mạnh CCCĐCVCCphải gắn với Kế hoạch thực hiện Chương trình cảicách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và phù hợp với đổi mới hệ thống chính trị, góp phần xây dựng hệ thống cáccơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở thống nhất, thông suốt, trongsạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân.

- Đẩymạnh CCCĐCVCC theo lộ trình, bước đi thích hợp và phù hợp với đặc điểm, tìnhhình thực tế của tỉnh và theo chỉ đạo của Trung ương và định hướng của tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Đẩy mạnh phân cấp quảnlý và hoàn thiện việc tổ chức công vụ gọn, nhẹ: đẩy mạnh phân cấp, phân quyềntrong quản lý công chức. Từng bước gắn thẩm quyền tuyển dụng với thẩm quyền sửdụng. Giảm quy mô công vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy gọn nhẹ, tránh chồng chéo,tiếp tục tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

2. Đẩy mạnh thực hiện việcxác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan củaNhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

3. Xây dựng và hoàn thiệntiêu chuẩn chức danh công chức và tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấpphòng và tương đương theo phân cấp quản lý cán bộ công chức.

4. Nâng cao chất lượngthi tuyển và thi nâng ngạch công chức, lựa chọn đúng người có phẩm chất, trình độchuyên môn và năng lực để tuyển dụng vào công vụ hoặc bổ nhiệm vào các ngạchcao hơn.

5. Từng bước đổi mớichế độ công vụ, công chức theo hướng năng động, linh hoạt. Triển khai thực hiệnkịp thời các quy định sửa đổi về chế độ công chức.

6. Đề cao trách nhiệm tronghoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức và gắn chế độ trách nhiệm cùngkết quả thực thi công vụ với các chế tài về khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến,đãi ngộ. Đặc biệt là đề cao trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu.

7. Tiếp tục đổi mớicông tác đánh giá cán bộ, đánh giá công chức. Việc đánh giá phải căn cứ vào kếtquả, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức; thẩm quyền đánh giá thuộc vềtrách nhiệm của người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức. Chú trọngthành tích, công trạng, kết quả công tác của cán bộ, công chức là thước đochính để đánh giá phẩm chất, trình độ, năng lực của cán bộ, công chức. Thựchiện quy trình đánh giá công chức, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, chínhxác và trách nhiệm đối với việc đánh giá công chức.

8. Nghiên cứu đề xuất chínhsách đãi ngộ nhân tài gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ lãnhđạo, quản lý.

9. Thực hiện các quy địnhđổi mới về phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấpsở; cấp phòng; triển khai thực hiện chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý.

10. Thực hiện tốt các quyđịnh của Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan về chức danh, số lượng và chếđộ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những ngườihoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường,thị trấn. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với công tác đánhgiá để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng dẫn của Trungương.

Để việc đẩy mạnh CCCĐCVCCđạt được kết quả thì ngoài những nội dung nêu trên cần đẩy mạnh việc ứng dụngcông nghệ thông tin vào các hoạt động thực thi công vụ về quản lý cán bộ, côngchức; thống kê tổng hợp, quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức...

III. NHIỆM VỤ

1. Tiếp tục thựchiện các quy định về vị trí việc làm, về tuyển dụng và tiêu chuẩn công chức:

- Triển khai thực hiệnkịp thời, đúng quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Tổ chức tuyêntruyền, tập huấn thống nhất về nhận thức và hành động để triển khai thực hiệnnhiệm vụ xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơquan, tổ chức.

- Triển khai thực hiệnviệc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan,tổ chức cấp tỉnh và cấp huyện.

- Triển khai thực hiệncác quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn ngạch côngchức.

- Tổ chức thực hiệncác quy định về chế độ đánh giá công chức gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩnchức danh công chức và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

2. Chấn chỉnh việcthực hiện chế độ báo cáo thống kê, xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũcông chức:

- Triển khai thực hiệnquy định chế độ báo cáo thống kê về công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức.

- Đưavào sử dụng thống nhất phần mềm cơ sở dữ liệu và ứng dụng, tài liệu thiết kế, mô tả kỹ thuật, quytrình quản lý kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng trong các cơ quan quản lýcán bộ, công chức.

- Thực hiện việc quảnlý thống nhất các thông tin hồ sơ cán bộ, công chức của tỉnh và hệ thống cácbiểu mẫu, báo cáo thống kê.

- Lưu giữ đầy đủ và thườngxuyên cập nhật các thông tin hồ sơ đội ngũ cán bộ, công chức; hình thành hệthống thông tin quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.

3.Đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức:

- Xây dựng bộ các câu hỏivà đáp án thi tuyển công chức đối với từng môn thi theo hướng gắn với yêu cầuvề trình độ và năng lực của cơ quan, tổ chức, đơn vị cần tuyển dụng.

- Ứng dụng công nghệ thôngtin, đổi mới phương thức thi tuyển và thi nâng ngạch công chức để đảm bảo nguyêntắc khách quan, công bằng, chất lượng, thực tài.

- Thực hiện tốt cácquy định về tổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh, quy chếtổ chức kỳ thi nâng ngạch và nội quy thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh.

4.Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp sở, cấp phòng, thực hiện các quy định chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quảnlý:

- Thực hiện tuyển chọnlãnh đạo cấp sở, cấp phòng theo hướng chú trọng nguyên tắc thực tài, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mớiphương thức và nội dung lấy phiếu tín nhiệm.

- Hoàn thiện các quy địnhvề điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp phòng và tươngđương.

- Thực hiện thí điểmchế độ tập sự, thực tập công chức lãnh đạo, quản lý theo quy định.

5.Thực hiện chế độ tiến cử và chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộngười có tài năng trong hoạt động công vụ:

- Triển khai thực hiệnquy định về chế độ tiến cử, giới thiệu những ngườicó tài năng để tuyển dụng, bổ nhiệm vào các vị trí trong hoạt động công vụ.

- Tiếptục ban hành và triển khai thực hiện các chính sách thu hút, phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năngtrong hoạt động công vụ.

6.Nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ, duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt độngcông vụ:

- Thực hiện chế độ sáthạch bắt buộc đối với công chức lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn, nghiệpvụ.

- Thực hiện chế độtrách nhiệm gắn với chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức tronghoạt động công vụ.

- Thực hiện việc miễn nhiệm,từ chức đối với công chức lãnh đạo, quản lý theo quy định.

- Xây dựng đội ngũcông chức thanh tra công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

7.Thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những ngườihoạt động không chuyên trách ở cấp xã:

- Tổ chức thực hiệnquy định sửa đổi về chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với nhữngngười hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

- Tiếp tục tổ chứcthực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức về công tác tạixã, phường, thị trấn.

- Thực hiện việc khoánkinh phí đối với các chức danh không chuyên trách ở ấp, khu phố, tổ dân phố theonguyên tắc: người kiêm nhiều chức danh thì hưởng phụ cấp cao hơn, khắc phụcviệc tăng thêm số lượng cán bộ không chuyên trách.

- Tiếp tục thực hiện chínhsách tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNGTÂM TRONG NĂM 2013

1. Tổ chức tuyêntruyền, tập huấn thống nhất về nhận thức và hành động để triển khai thực hiệnnhiệm vụ xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơquan, tổ chức.

2.Triển khai thực hiện kịp thời quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

3. Tổ chức thực hiệncác quy định về chế độ đánh giá công chức gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩnchức danh công chức và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

4.Hoàn thiện các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

5. Tiếp tục tổ chứcthực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức về công tác tạixã, phường, thị trấn.

V.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: từ nay đến hết tháng 10 năm 2015. Tổchức sơ kết vào quý II năm 2014 và tổng kếtvào cuối quý IV năm 2015.

2.Phân công trách nhiệm thực hiện:

a)Sở Nội vụ (Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh):

- Chịu trách nhiệmgiúp Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng Kế hoạch để cụ thể hóa, tổ chức triển khai vàhướng dẫn các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện.

- Chủtrì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tiến hành tổngkết, đánh giá kết quả thực hiện nội dung theo Kế hoạch này; báo cáo định kỳ kết quả thực hiện vềTrưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo Trungương (Bộ Nội vụ).

b) Sở Kế hoạch và Đầutư, Sở Tài chính: cân đối, bố trí nguồn lực và hướng dẫn sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện cácnội dung của Kế hoạch này; đồng thời, khai thác các nguồn lực khác từcác dự án (nếu có) để hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện.

c) Sở Tư pháp chủ trì,phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan đôn đốc,giám sát việc triển khai thực hiện và xây dựng hệ thống các văn bản về quản lý côngvụ, công chức.

d) Sở Khoa học và Côngnghệ: hỗ trợ, phối hợp với Sở Nội vụ để triển khai các hoạt động nghiên cứukhoa học vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này (kể cả các nguồn lựckhác (nếu có)).

đ) Sở Thông tin và Truyềnthông:

- Hỗ trợ, phối hợp vớiSở Nội vụ để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện cácnhiệm vụ của Kế hoạch này (kể cả các nguồn lực khác (nếu có)).

- Phối hợp với Sở Nộivụ chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện công tác thông tin, tuyêntruyền về đẩy mạnh CCCĐCVCC.

e) Các sở, ban, ngành tỉnhvà UBND huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng Kế hoạch cụthể và triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Hàng năm, tổ chức sơkết việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Nội vụ)trước ngày 10 tháng 11 hàng năm.

- Căn cứ hướng dẫn củaBan Chỉ đạo tỉnh để thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh CCCĐCVCC của cơ quan, đơn vịmình; chỉ đạo và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch này. BanChỉ đạo thực hiện chế độ kiêm nhiệm, không tổ chức bộ máy và biên chế riêng.

3.Nguồn kinh phí thực hiện:

- Kinh phí thực hiệncác nhiệm vụ của Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn lực khác (nếu có) theo phân cấp ngân sáchnhà nước hiện hành.

- Thủtrưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạchtrong dự toán ngân sách hàng năm được giao.

Trong quá trình thực hiệnnếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc (do vượt thẩm quyền) báo cáo Thường trựcUBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) xem xét, giải quyết hoặc báo cáo, đề xuất Chủtịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.