quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNGĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1626/2001/QĐ-NHNN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2001 CÔNG BỐ LàI SUẤT CƠ BẢN LÀM
CƠ SỞ CHO TỔ CHỨC TÍN DỤNG ẤN ĐỊNH LàISUẤT CHO VAY
BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngânhàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ ý kiến chỉđạo của Chính phủ tại văn bản số 03/VPCP-KTTH ngày 15/01/2001 vềviệc điều hành lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam;

- Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công bố mức lãi suất cơ bảnlàm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đốivới khách hàng là 0,60%/tháng.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2002và thay thế quy định về mức lãi suất cơ bản tại Quyết định số 1498/2001/QĐ-NHNN ngày 29/11/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc công bố lãi suất cơbản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng ViệtNam đối với khách hàng.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốcchi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố; Hội đồng quản trị và Tổnggiám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.