BỘ TÀI CHÍNH
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA CỨU ĐÓI GIÁP HẠT CHO TỈNH HÀ GIANG
-----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 27/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho tỉnh Hà Giang;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) 595.130 kg gạo nhập kho năm 2011 từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hà Giang để cứu đói cho nhân dân trong dịp giáp hạt năm 2012.
Điều 2. Tổng cục Dự trữ Nhà nước phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, khẩn trương tổ chức, giao nhận gạo tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch phân bổ của tỉnh Hà Giang; đồng thời, tổng hợp dự toán chi phí xuất cứu trợ trình Bộ phê duyệt, thực hiện.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước ghi giảm vốn dự trữ Nhà nước số lượng gạo nói trên theo giá hạch toán đang theo dõi trên sổ kế toán và báo cáo quyết toán hàng cứu trợ theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND tỉnh Hà Giang;
- Lưu: VT (2b), TCDT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí