ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1627/2010/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 20 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC VĂN BẢNCỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quyđịnh về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lýNhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên cáclĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2155/TTr-SNV ngày 16 tháng9 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy địnhthủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh NinhThuận như sau:

1. Sửa đổi điểm d khoản 4 Mục I Phần II Danh mục các thủ tụchành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương ban hành kèm theoQuyết định số 247/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh vềthời hạn giải quyết của thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạtđộng điện lực đối với hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương như sau:

“d) Thời hạn giải quyết:

- 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (đối vớicấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực).

- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (đối với giahạn giấy phép hoạt động điện lực)”.

2. Sửa đổi điểm d khoản 3 Mục I Phần II Danh mục các thủ tụchành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương ban hành kèm theoQuyết định số 247/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh vềthời hạn giải quyết của thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạtđộng điện lực đối với hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương nhưsau:

“d) Thời hạn giải quyết:

- 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (đối vớicấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực).

- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (đối với giahạn giấy phép hoạt động điện lực)”.

3. Sửa đổi điểm d khoản 2 Mục I Phần II Danh mục các thủ tụchành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương ban hành kèm theoQuyết định số 247/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh vềthời hạn giải quyết của thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạtđộng điện lực đối với hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực (tư vấn đầu tư xâydựng điện và tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến ápcó cấp điện áp từ 35kV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương) như sau:

“d) Thời hạn giải quyết:

- 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (đối vớicấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực).

- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (đối với giahạn giấy phép hoạt động điện lực)”.

4. Sửa đổi điểm d khoản 1 Mục I Phần II Danh mục các thủ tụchành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương ban hành kèm theoQuyết định số 247/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh vềthời hạn giải quyết của thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạtđộng điện lực đối với hoạt động phát điện (các nhà máy điện có quy mô công suấtdưới 3MW đặt tại địa phương) như sau:

“d) Thời hạn giải quyết:

- 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (đối vớicấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực).

- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (đối với giahạn giấy phép hoạt động điện lực) ”.

Điều 2. Giao trách nhiệm:

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiệnĐề án 30 cập nhật và trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố nội dung tại Điều 1Quyết định này;

- Tổ công tác thực hiện Đề án 30 có trách nhiệm cập nhật hồsơ văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc các sở, ngành; thủ trưởng các cơ quan, đơn vịcó liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng