THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1627/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT VÀ KÝ BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH PHỦ CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN ASEAN VÀCHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC THỰC PHẨMVÀ NÔNG NGHIỆP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập vàthực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chínhphủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 3254/TTr-BNN-HTQT ngày 11tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý nội dung dựthảo Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước thành viên ASEAN và Chính phủ nướcCộng hòa nhân dân Trung Hoa về hợp tác trong lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp.

Điều 2. Đồng ý Lãnh đạo BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Bản ghi nhớ trên.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thựchiện các thủ tục cần thiết theo quy định./.

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: NNPTNT, NG, TP, Y tế, Công thương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; Các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).ĐH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải