ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1627/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 07 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN PHÚ HÒA TRỰC THUỘC UBND HUYỆNPHÚ HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMTngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồithường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, chothuê đất; Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08/01/2010 củaliên bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn vềchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của tổ chứcphát triển quỹ đất;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 21/9/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đồng ý chothành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phốtrên cơ sở chuyển đổi từ Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộcUBND các huyện, thị xã, thành phố;

Theo đề nghị của Giám đốc SởNội vụ tại Tờ trình số 391/TTr-SNV ngày 06 tháng 10 năm 2011 và đề nghị của Chủtịch UBND huyện Phú Hòa tại Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trungtâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa trực thuộc UBND huyện Phú Hòa trên cơ sởBan chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Hòa.

Trung tâm Phát triển quỹ đấthuyện Phú Hòa là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần kinh phí hoạtđộng, có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng; được mở tài khoản tạiKho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của phápluật.

Điều 2. Giao Chủ tịchUBND huyện Phú Hòa quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa.

Điều 3. Biên chế củaTrung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa là biên chế sự nghiệp khác được cânđối trong tổng số biên chế sự nghiệp của UBND huyện Phú Hòa đã được UBND tỉnhgiao.

Điều 4. Các ông, bà:Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa, Thủtrưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự