ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1627/QĐ-UBND

Long An, ngày 12 tháng 05 năm 2015

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚIBAN HÀNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆNTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhphủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởngBộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình,kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 776/TTr-SXD ngày06/5/2015 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 509/STP-KSTTHC ngày27/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 02 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnhvực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBNDcấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An (kèm theo 19 trang phụ lục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Xây dựng;Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị vàcác tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-BTP;
- Cục Công tác phía Nam-BTP;
- CT.UBND tỉnh;
- Phòng KSTTHC-STP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊABÀN TỈNH LONG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNHCHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng chung tạicấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An.

STT

Tên thủ tục hành chính

XII. Lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng

1

Thủ tục Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

2

Thủ tục Thẩm tra thiết kế khi thay đổi thiết kế hạng mục hoặc toàn bộ công trình; sửa chữa, cải tạo công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1627/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính quản lý chất lượng công trình Long An