ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1629/2010/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 20 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC VĂN BẢNCỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quyđịnh về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lýNhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên cáclĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2143/TTr-SNV ngày 14 tháng9 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quyđịnh thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạotỉnh Ninh Thuận như sau:

1. Sửa đổi điểm c khoản 4 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tụchành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh NinhThuận ban hành kèm theo Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về thành phần hồ sơ và lệ phí của thủ tụccấp giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp phép dạy thêm, học thêm đã được xét duyệttheo quy định về quản lý dạy thêm, học thêm của Hiệu trưởng theo từng đơn vịtrường (nếu từ 02 giáo viên trở lên cùng một đơn vị thì lập danh sách đề nghịcủa thủ trưởng đơn vị).

- Đối với các trường trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạophải có sự xét duyệt và đề nghị bằng văn bản của lãnh đạo phòng Giáo dục và Đàotạo.

- Đối với người ngoài ngành: dạy thêm các môn cấp trung họcphổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp xét duyệt (dạy thêm các môn cấptrung học cơ sở, tiểu học do phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và đề nghị).

- Đơn xin học thêm của người học thêm.

- Thuyết minh của người dạy thêm về danh sách người học theonhóm, lớp.

- Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ”.

2. Bãi bỏ các khoản 1 (thủ tục đăng ký dự thi đại học, caođẳng và xét tuyển trung cấp chuyên nghiệp), khoản 2 (thủ tục đăng ký cử tuyểnđại học, cao đẳng) Mục III Phần I Danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các khoản 2(thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục), khoản 3 (thủ tụcthu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục) Mục I Phần I Danh mụccác thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạoban hành kèm theo Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủyban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao trách nhiệm:

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Tổ công tácthực hiện Đề án 30 cập nhật và trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố nội dung tạiĐiều 1 Quyết định này.

- Tổ công tác thực hiện Đề án 30 có trách nhiệm cập nhật hồsơ văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở, ngành; thủ trưởng các cơquan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng