BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1629/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, XÂY DỰNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2016-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Công ng

Căn cứ Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007

Căn cứ 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công ngông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-BTTTT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt à Truyền thông điện tử giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục một số nhiệm vụ bổ sung vào tại Quyết định số 509/QĐ-BTTTT do ngân sách bảo đảm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ


- Như điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;đơn vị thuộc Bộ;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ THUỘC KẾ HOẠCH DO NGÂN SÁCH BẢO ĐẢM 1629/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 9m 2016 ởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

Đơn vị chủ trì

I

Xây dựng, duy trì, cập nhật Kiến trúc Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử

1

Xây dựng Kiến trúc Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử

2016-2017

Sự nghiệp

Trung tâm Thông tin

2

Cập nhật, hướng dẫn, duy trì và giám sát triển khai Kiến trúc Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử

2017-2020

Sự nghiệp

Trung tâm Thông tin

II

Hoạt động Ban điều hành/Ban ông tin

2016-2020

Sự nghiệp

Cục Tin học

III

Thiết lập, vận hành, duy trì hạ tầng kỹ thuật Bộ điện tử

1

Quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng mạng WAN lập bổ sung các kênh truyền từ trụ sở Bộ đến các cơ quan, đơn vị hiện chưa kết nối

2017-2019

Sự nghiệp

Trung tâm Thông tin

2

Thực hiện quy hoạch, điều chuyển và duy trì hoạt động các máy chủ, các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin hiện có của các cơ quan, đơn vị tập trung tại các Trung tâm dữ liệu dùng chung của Bộ

2017-2020

Sự nghiệp

Trung tâm Thông tin

3

Nâng cấp và hiện đại ông tin và Truyền thông

2015-2017

Đầu tư phát triển

Trung tâm Thông tin

4

Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tạo nền tảng phát triển Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử

2018-2020

Đầu tư phát triển

Trung tâm Thông tin

IV

Tích hợp thông tin và dịch vụ công trực tuyến

1

Kết nối, liên thông Hệ thống quản lý văn bản điện tử và điều hành với Văn phòng Chính phủ

2016

Sự nghiệp

Trung tâm Thông tin

2

Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ, liên thông với Cổng Thông tin một cửa Quốc gia, Cổng dịch vụ công Quốc gia

2016-2018

Sự nghiệp

Trung tâm Thông tin

3

Kết nối, chia sẻ thông tin từ trang thông tin điện tử, ng thông tin điện tử, hệ thống Cổng Thông tin điện tử của Bộ

2017-2019

Sự nghiệp

Trung tâm Thông tin

V

Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền

1

Bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công ng

2016-2020

Sự nghiệp

Cục Tin học

2

Tuyên truyền về ứng dụng công ngđiện tử, Kiến trúc

2016-2020

Sự nghiệp

Cục Tin học hóa/ Trung tâm Thông tin

VI

Thực hiện hoạt động ứng dụng công ng

1

Cập nhập trang thông tin điện tử và bảo đảm an toàn thông tin của Văn phòng Bộ

2016-2018

Sự nghiệp

Văn phòng Bộ

2

Xây dựng và cập nhật phần mềm quản lý tài sản

2016-2017

Sự nghiệp

Văn phòng Bộ

3

Xây dựng và cập nhật phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức

2016-2018

Sự nghiệp

Vụ Tổ chức cán bộ

4

Xây dựng và vận hành mạng LAN của Trường Cao đẳng Công nghiệp in

2016-2018

Sự nghiệp

Trường Cao dẳng Công nghiệp in

5

Xây dựng phần mềm ính

2017-2018

Sự nghiệp

Vụ Bưu chính

6

Cập nhật và duy trì trường đào tạo Online

2016-2020

Sự nghiệp

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

7

Duy trì, cập nhật trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử

2016-2020

Sự nghiệp

Các đơn vị thuộc Bộ