ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1629/QĐ-UBND

Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 30 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN THUỘC TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân vàỦy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 341/TTr-SNV ngày 30 tháng 07 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyếtđịnh này 08 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Hội, tổ chức phichính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh BàRịa-Vũng Tàu (Nội dung chi tiết tại Phụ lục I kèm theo quyết định).

Điều 2. Công bố kèm theoQuyết định này 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Hội,tổ chức phi chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyệntỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Nội dung chi tiết tại Phụ lục II kèm theo quyết định).

Điều 3. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội Vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN