HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 163-CT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 1983

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐƯA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẢNG CAO CẤP NGUYỄN ÁI QUỐC VÀO QUY CHẾ ĐẠI HỌC VÀ TRÊN ĐẠI HỌC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ tinh thần chỉ thị của Ban Bí thư số 54- CT/TƯ ngày 2 tháng 10 năm 1978 về nhiệm vụ của trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn mới và số 06-CT/TƯ ngày 5-8-1982 về công tác đào tạo cán bộ lý luận ở Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc ;
Xét sự cần thiết chính quy hoá bằng thể chế Nhà nước đối với công tác đào tạo ở hệ thống trường Đảng;
Theo đề nghị của của Giám đốc trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Đưa hệ đào tạo cơ bản và hệ đào tạo cán bộ lý luận ở trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc vào quy chế đại học và trên đại học.

Điều 2.- Mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình, kế hoạch học tập , thực hiện đúng theo các quy định mà Ban Bí thư trung ương Đảng đã đề ra cho trường.

Ngoài các chế độ do Ban Bí thư quy định , nhà trường được vận dụng các chính sách, chế độ mà Nhà nước đã ban hành đối với nhiệm vụ đào tạo bậc đại học và trên đại học.

Điều 3.- Giám đốc trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc , Bộ trưởng Bộ đại học và trung học chuyên nghiệp, chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước , thủ trưởng các Bộ, các ngành có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

K.T. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCHTố Hữu