THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 163/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNGÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BẠC LIÊU GIAI ĐOẠN 2003 - 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanhnghiệp nhà nước và Tồng công ty nhà nước;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (Công văn số 31/TT-UB ngày 02 tháng 8 năm 2002); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tàichính, Lao động – Thương Binh và Xã hội, Nội vụ và kết luận của Hội đồng thẩmđịnh tại cuộc họp ngày 10 tháng 01 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thểsắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu giaiđoạn 2003 - 2005 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhBạc Liêu có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệpnhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trườnghợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, địa phương liên quan có tráchnhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong việc thực hiện Phương ánnày theo các thủ tục, quy định hiện hành.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu tráchnhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiệnPhươngán này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khókhăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Thủ trưởng các cơquan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

PHỤLỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆPNHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU THỰC HIỆN SẮPXẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2003 - 2005

(Ban hành kèm theoQuyết định số 163/QĐ-TTg ngày 18/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ)

I. Những doanh nghiệp mà Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốnđiều lệ đến năm 2005:

1. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích giữ nguyên nhưhiện có:

- Công ty Khai thác công trình thủy lợi,

- Công ty Cấp thoát nước và môi trường đô thị.

2) Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh giữ nguyên hiệncó:

- Công ty Xổ số kiến thiết,

- Công ty Dịch vụ vật tư kỹ thuật nông nghiệp,

- Công ty Tư vấn đầu tư và xây dựng,

- Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Giá Rai,

- Công ty Xây dựng và phát triển nhà,

- Công ty Thức ăn chăn nuôi,

- Công ty Nuôi trồng thủy sản Vĩnh Hậu.

II. Lộ trình sắp xếp doanh nghiệp nhà nước:

1. Năm 2003:

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước giữ trên50% vốn điều lệ:

- Công ty Thương nghiệp Bạc Liêu,

- Công ty Công trình giao thông.

b) Doanh nghiệp chuyển thành đơn vị sự nghiệp cóthu:

- Công ty Bến xe tầu.

c) Doanh nghiệp thực hiện khoán kinh doanh sau đó cổ phần hóa:

- Công ty Điện ảnh băng từ.

d) Doanh nghiệp thực hiện giải thể, phá sản:

- Công ty tân Hưng.

2. Năm 2004:

a) Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, Nhànước giữ trên 50% vốn điều lệ:

- Công ty Dược và vật tư y tế,

- Xí nghiệp In Bạc Liêu.

b) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước giữ dưới 50%vốn điều lệ:

- Công ty Sách thiết bị trường học.

3. Năm 2005:

Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước giữ trên 50% vốnđiều lệ:

- Công ty Xuất nhập khẩu Hộ Phòng,

- Công ty Xuất nhập khẩu Vĩnh Lợi,

- Công ty Du lịch./.