UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÉT DUYỆTQUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU(2011-2015) CỦA HUYỆN QUẾ VÕ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thuhồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điềuchỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủvề quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu(2011-2015) tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của: UBND huyện Quế Võ tại Tờtrình số 183/TTr-UBND ngày 06/3/2013; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trìnhsố 04/TTr-TNMT ngày 22/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đấtđến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Quế Võ,với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm2020:

1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

STT

Loại đất

Hiện trạng năm 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Diện tích cấp tỉnh phân bổ

(ha)

Diện tích cấp huyện xác định (ha)

Tổng số

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) = (5)+(6)

(8)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

15.484,82

100

15.484,82

-

15.484,82

100

1

Đất nông nghiệp

9.494,31

61,31

7.851,40

-

7.851,40

50,70

Trong đó:

1.1

Đất lúa nước

8.147,26

52,61

7.085,36

-

7.085,36

45,76

1.2

Đất trồng lúa nương

-

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây hàng năm còn lại

274,87

1,78

12,74

12,74

0,08

1.4

Đất trồng cây lâu năm

23,26

0,15

3,26

-

3,26

0,02

1.5

Đất rừng phòng hộ

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng đặc dụng

-

-

-

-

-

1.7

Đất rừng sản xuất

152,68

0,99

159,78

1,03

1.8

Đất nuôi trồng thủy sản

850,86

5,49

722,36

-

722,36

4,66

2

Đất phi nông nghiệp

5.830,05

37,65

7.633,42

-

7.633,42

49,30

Trong đó:

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

20,11

0,13

26,11

-

26,11

0,17

2.2

Đất quốc phòng

25,32

0,16

41,12

-

41,12

0,27

2.3

Đất an ninh

29,59

0,19

44,59

-

44,59

0,29

2.4

Đất khu công nghiệp

462,00

2,98

1.432,50

-

1.432,50

9,25

Đất xây khu công nghiệp

362

1.242,50

1.242,50

Đất XD cụm công nghiệp

100

190,00

190,00

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

75,74

0,49

236,74

-

236,74

1,53

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

210,38

1,36

114,50

114,50

0,74

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất di tích danh thắng

0,73

0,00

3,73

-

3,73

0,02

2.9

Đất xử lý, rác thải

61,88

0,40

89,78

-

89,78

0,58

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

29,33

0,19

29,33

29,33

0,19

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

117,34

0,76

125,34

-

125,34

0,81

2.12

Đất có mặt nước chuyên dùng

252,36

1,63

224,36

-

224,36

1,45

2.13

Đất sông, suối

840,24

5,43

840,24

-

840,24

5,43

2.14

Đất phát triển hạ tầng

1.958,24

12,65

2.347,04

-

2.347,04

15,16

Trong đó

-

Đất giao thông

931,91

6,02

-

1.199,42

1.199,42

7,75

-

Đất thuỷ lợi

903,06

5,83

-

949,19

949,19

6,13

-

Đất chuyền dẫn năng lượng truyền thông

5,13

0,03

-

13,34

13,34

0,09

-

Đất bưu chính viễn thông

0,56

0,01

-

2,90

2,90

0,02

-

Đất cơ sở văn hóa

20,70

0,13

22,70

-

22,70

0,15

-

Đất cơ sở y tế

6,86

0,04

8,86

-

8,86

0,06

-

Đất cơ sở giáo dục

79,75

0,52

86,75

-

86,75

0,56

-

Đất thể dục - thể thao

5,13

0,03

35,13

-

35,13

0,23

2.15

Đất ở tại đô thị

76,75

0,50

96,75

-

96,75

0,62

2.16

Đất ở tại nông thôn

1.670,04

10,79

1.792,14

-

1.792,14

11,43

3

Đất chưa sử dụng

160,46

1,04

-

1.2. Diện tích chuyển mục đích sửdụng đất:

Đơn vịtính: ha

STT

Loại đất

Cả thời kỳ 2011-2020

Phân theo kỳ

Kỳ đầu đến năm 2015

Kỳ cuối đến năm 2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

1.643,00

1.052,00

591,00

1.1

Đất lúa nước

DLN/PNN

1.061,90

584,00

477,90

1.2

Đất trồng lúa nương

LUN/PNN

-

-

-

1.3

Đất trồng cây hàng năm còn lại

HNK/PNN

-

-

-

1.4

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

11,31

2,90

8,41

1.5

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

-

-

-

1.6

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

-

-

-

1.7

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

-

-

-

1.8

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS/PNN

128,50

77,10

51,40

1.9

Đất nông nghiệp còn lại

NNK

432,60

388,00

44,60

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

131,64

52,66

78,98

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUC/CLN

2.2

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp

LUC/LNP

1.3. Diện tích đất chưa sử dụngđưa vào sử dụng cho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng đất

Cả thời kỳ

Phân theo kỳ

Kỳ đầu đến năm 2015

Kỳ cuối đến năm 2020

1

Đất nông nghiệp

150,80

45,28

105,52

Trong đó:

-

-

-

1.1

Đất lúa nước

102,40

30,72

71,68

1.2

Đất trồng lúa nương

-

-

-

1.3

Đất trồng cây hàng năm còn lại

43,76

14,56

29,20

1.4

Đất trồng cây lâu năm

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

9,66

2,90

6,76

Trong đó:

-

-

-

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

-

-

-

2.2

Đất quốc phòng

-

-

-

2.3

Đất an ninh

-

-

-

2.4

Đất khu công nghiệp

5,76

1,73

4,03

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

3,90

1,17

2,73

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

-

-

-

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

-

-

-

2.8

Đất di tích danh thắng

-

-

-

2.9

Đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại

-

-

-

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

-

-

-

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

-

-

-

2.12

Đất có mặt nước chuyên dùng

-

-

-

2.13

Đất sông, suối

-

-

-

2.14

Đất phát triển hạ tầng

-

-

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyểnđổi mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm2020 tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015)của huyện Quế Võ.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳđầu (2011-2015) của huyện Quế Võ, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Diện tíchcác loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích năm hiện trạng

Diện tích đến các năm

Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

Năm
2015

Tổng diện tích tự nhiên

15.484,82

15.484,82

15.484,82

15.484,82

15.484,82

15.484,82

1

Đất nông nghiệp

9.494,31

9.493,20

9.283,91

9.020,91

8.652,71

8.442,31

Trong đó:

1.1

Đất lúa nước

8.147,26

8.146,25

8.030,46

7.884,46

7.680,06

7.563,26

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

274,87

274,87

234,97

137,24

3,33

25,60

1.3

Đất trồng cây lâu năm

23,26

23,26

23,26

23,26

20,36

20,36

1.4

Đất rừng sản xuất

152,68

152,68

159,78

159,78

159,78

159,78

1.5

Đất nuôi trồng thuỷ sản

850,86

850,86

835,44

816,17

789,18

773,76

2

Đất phi nông nghiệp

5.830,05

5.831,16

6.048,73

6.322,08

6.704,77

6.923,45

Trong đó:

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

20,11

20,11

20,77

21,60

22,75

23,41

2.2

Đất quốc phòng

25,32

25,32

27,92

31,17

35,72

38,32

2.3

Đất an ninh

29,59

29,59

32,41

35,94

40,87

43,69

2.4

Đất khu công nghiệp

462

462,00

575,20

716,70

914,80

1.028,00

-

Đất xây khu công nghiệp

362

362,00

475,20

616,70

724,80

838,00

-

Đất XD cụm công nghiệp

100

100,00

100,00

100,00

190,00

190,00

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

75,74

75,74

85,34

97,34

114,14

123,74

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

210,38

210,38

204,63

197,44

187,37

181,62

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

0

-

2.8

Đất di tích danh thắng

0,73

0,73

0,93

1,28

1,63

1,73

2.9

Đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại

61,88

61,88

65,28

69,53

75,48

78,88

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

29,33

29,33

29,33

29,33

29,33

29,33

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

117,34

117,34

118,14

119,14

120,54

121,34

2.12

Đất có mặt nước CD

252,36

252,36

254,04

256,14

259,08

243,96

2.13

Đất sông, suối

840,24

840,24

840,24

840,24

840,24

840,24

2.14

Đất phát triển hạ tầng

1.958,24

1959,35

1.981,97

2.012,33

2.054,83

2.205,24

Trong đó

-

Đất giao thông

931,91

933,04

947,96

968,02

996,11

1.112,16

-

Đất thuỷ lợi

903,06

903,04

905,83

909,29

914,13

941,08

-

Đất chuyền dẫn năng lượng truyền thông

5,13

5,13

5,62

6,24

7,10

7,59

-

Đất bưu chính viễn thông

0,56

0,56

0,80

1,10

1,52

1,94

-

Đất cơ sở văn hóa

20,7

20,7

20,90

21,15

21,50

21,70

-

Đất cơ sở y tế

6,86

6,86

7,06

7,31

7,66

7,86

-

Đất cơ sở giáo dục

79,75

79,75

80,57

81,60

83,03

83,85

-

Đất thể dục - thể thao

5,13

5,13

7,47

10,40

14,49

16,83

2.15

Đất ở tại đô thị

76,75

76,75

78,75

81,25

84,75

86,75

2.16

Đất ở tại nông thôn

1.670,04

1.670,04

1.679,84

1.692,09

1.709,24

1.719,04

3

Đất chưa sử dụng

160,46

1.60,46

152,18

141,83

127,34

119,06

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích

Diện tích chia các năm

Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

Năm
2015

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

1052,00

1,01

18,79

265,28

232,39

534,54

Trong đó:

1.1

Đất lúa nước

584,00

1,01

15,79

246,00

204,40

116,80

1.2

Đất trồng lúa nương

1.3

Đất trồng cây hàng năm còn lại

1.4

Đất trồng cây lâu năm

2,90

-

-

1,00

1,90

1.5

Đất rừng phòng hộ

1.6

Đất rừng đặc dụng

1.7

Đất rừng sản xuất

1.8

Đất nuôi trồng thuỷ sản

77,10

1,20

19,28

26,99

29,64

1.9

Đất nông nghiệp còn lại

388,00

1,8

386,20

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

52,66

5,27

10,53

13,16

23,70

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

-

2.2

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp

-

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Đơn vị tính:ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích chuyển mục đích SDĐ

Diện tích chia các năm

Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

Năm
2015

1

Đất nông nghiệp

45,28

8,60

10,48

13,76

12,43

Trong đó:

1.1

Đất lúa nước

30,72

6,14

7,68

10,75

6,14

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

14,56

2,46

2,80

3,01

6,29

2

Đất phi nông nghiệp

2,90

0,58

0,72

1,01

0,58

Trong đó:

-

Đất khu công nghiệp

1,73

0,35

0,43

0,60

0,35

-

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

1,17

0,23

0,29

0,41

0,23

Điều 3. Căn cứ vào Quyết định này, UBNDhuyện Quế Võ có trách nhiệm:

1. Công bốrộng rãi phương án quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền xét duyệt trêncác phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp với tuyên truyền, phổ biến phápluật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúngmục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;ngăn chặn kịp thời các hiện tượng vi phạm Luật Đất đai.

2. Tổ chứcthực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát quy hoạch của các ngành,lĩnh vực trong huyện có sử dụng đất cho thống nhất với quy hoạch, kế hoạch sửdụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp huyện đến cấp xã;có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác đáp ứng vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất của huyện.

3. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuêđất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo đúng thẩmquyền; đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý,sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lýnghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý các trườnghợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.

5. Có chính sách và biện pháp đầu tư thâm canh,tăng vụ, tăng năng suất cây trồng và chuyển đổi cây trồng hợp lý.

6. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực,quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt ưu tiên đối với nhữngvùng phải chuyển đổi nhiều đất nông nghiệp sang đất công nghiệp và xây dựng cơsở hạ tầng.

7. Về chính sách tài chính đất đai: đa dạng hóa các hình thức nhưhợp tác kinh doanh, liên doanh liên kết, đầu tư theo hình thức Hợp đồng xâydựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinhdoanh (BTO), Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Tăng cường các nguồn thu từđất, đặc biệt là dành quỹ đất thích hợp cho đấu giá để tạo vốn xây dựng cơ sởhạ tầng và phục vụ cho công tác quản lý đất đai, đầu tư đồng bộ kết hợp với bốtrí các điểm dân cư tập trung.

8. Định kỳhàng năm, UBND huyện Quế Võ báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sửdụng đất để Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyệnQuế Võ, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh