THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1630/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2007;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Tờ trình số 1585/TTr-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờtrình số 1592/TTr-BTĐKT ngày 20 tháng 11 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 12 cá nhân thuộc tỉnh Tây Ninh(có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sựnghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Tây Ninh, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tậpthể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Tây Ninh;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

TẶNGTHƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 30/11/2007 của Thủ tướngChính phủ)

Tập thể:

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh TâyNinh;

2. Đoàn ủy khối cơ quan Dânchính Đảng thuộc Tỉnh đoàn Tây Ninh;

3. Ban Dân vận, Thị ủy thị xãTây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

Đã có thành tích trong công táctừ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội vàbảo vệ Tổ quốc.

Cá nhân:

1. Ông Phạm Thành Nguyên, PhóTrưởng phòng, Phòng Nội vụ-Lao động Thương binh và Xã hội huyện Dương MinhChâu, tỉnh Tây Ninh;

2. Ông Nguyễn Nam Giang, Bí thưĐảng ủy xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh;

3. Bà Trịnh Thị Thu Cúc, Giámđốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh;

4. Ông Nguyễn Văn Tấn, Bí thưĐảng ủy thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh;

5. Bà Trịnh Thu Hằng, Chủ tịchHội Liên hiệp Phụ nữ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh;

6. Ông Lê Thành Công, Giám đốcCông ty Khai thác Công trình Thủy lợi Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

7. Ông Nguyễn Hữu Ngãi, cán bộban Dân vận huyện ủy Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh;

8. Bà Vũ Thị Yên, cán bộ Vănphòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh;

9. Bà Lê Thị Hằng, Giám đốcTrung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh;

10. Bà Trần Thị Kim Duyên, ChánhVăn phòng Huyện ủy Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh;

11. Ông Trần Quang Tĩnh, PhóGiám đốc Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

12. Ông Lê Thanh Chuồi, cán bộVăn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu, tỉnh TâyNinh;

Đã có thành tích trong công táctừ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội vàbảo vệ Tổ quốc./.