UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1630/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 02 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTPHƯƠNG ÁN GIAO BỔ SUNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊNCHỨC NĂM 2013 VÀ ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN, KINH PHÍ BỒI DƯỠNG CHỨC DANH BÍ THƯ, PHÓBÍ THƯ ĐẢNG UỶ; CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng01 năm 2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng côngchức; Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quyđịnh việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dànhcho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 19 tháng9 năm 2012 của HĐND tỉnh phê chuẩn Đề án Tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tựvệ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 -2015 ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 299/Ttr-SNV ngày 29 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án giao bổ sung chỉtiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2013 cho cáccơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo; điều chỉnh thời gian và kinh phí để đào tạo,bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấpxã năm 2013 (có Biểu chi tiết gồm 01 trang kèm theo).

Nguồn kinh phí được sử dụng từ kinh phí chi cho côngtác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2013 theo Nghị quyếtcủa HĐND tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh và kinh phí do Trung ương cấp để đàotạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2013.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Đơn vị được giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cónhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, quản lý, sử dụng kinh phí đào tạovà thanh quyết toán theo quy định. Định kỳ báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡngvề UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

2. Sở Tài chính cấp phát kinh phí và hướng dẫn cácđơn vị được giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng sử dụng, thanh quyết toán kinh phítheo đúng quy định của Luật Ngân sách.

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnhủy, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi kiểm tra, giám sát công táctriển khai thực hiện kế hoạch và chất lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng đã đượcgiao. Xây dựng kế hoạch chiêu sinh và quyết định cư cán bộ, công chức, viênchức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp quản lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác dở: Nội vụ, Tài chinh, Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; TrườngChính trị tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Quyết định này, có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ban tổ chức Tỉnh uỷ;
- Như Điều 3;
- Các cơ quan, đơn vị được giao chỉ tiêu đào tạo;
- Lưu: VT, SNV, NC, D15b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

DANH SÁCH

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN,KINH PHÍ LỚP BỒI DƯỠNG CHỨC DANH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG UỶ, CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦTỊCH UBND CẤP XÃ
(Kèm theo Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnhSơn La)

TT

Tên lớp

Số lớp

Số học viên

Thời gian, kinh phí (theo Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thời gian, kinh phí được điều chỉnh

Kinh phí điều chỉnh tăng

Đơn vị tổ chức thực hiện và địa điểm đào tạo

Thời gian

Kinh phí

Thời gian

Kinh phí

1

Lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ xã

04

412

10 ngày /lớp

570.000.000

18 ngày /lớp

939.000.000

369.000.000

(sử dụng nguồn kinh phí đã được giao tại Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 của UBND tỉnh

2

Lớp bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã

04

412

10 ngày /lớp

570.000.000

26 ngày /lớp

1.022.000.000

452.000.000

(sử dụng nguồn kinh phí đã được giao tại Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 của UBND tỉnh

KẾ HOẠCH

GIAO BỔ SUNG ĐÀO TẠOBỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnhSơn La)

TT

Tên lớp

Số lớp

Số học viên

Thời gian đào tạo bồi dưỡng trong năm

Kinh phí đào tạo

Đơn vị tổ chức thực hiện

Địa điểm đào tạo

1

Lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp quân sự - Lý luận chính trị và hành chính (2013 - 2015) cho cán bộ BCH quân sự xã, phường thị trấn

02

120

04 tháng/ lớp

1.877.000.000

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Trường Quân sự tỉnh

2

Lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo các cấp năm 2012

05

230

07 ngày /lớp

190.246.300

Sở Nội vụ

Các huyện: Thuận Châu, Mộc Châu, Quỳnh Nhai, yên Châu, Sông Mã

3

Lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên các sở, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã năm 2012

04

264

05 ngày / lớp

256.000.000

Sở Nội vụ

Các huyện: Thuận Châu, TP Sơn La, Sông Mã, Mai Sơn