UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số: 1631/2006/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 21 tháng 7 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Bảng Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo tạm thời

 đối với một số đơn vị sự nghiệp của thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Theo đề nghị của Liên Sở Nội vụ - Tài chính tại Công văn số 586/CVLS-SNV-STC ngày 07/7/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo tạm thời đối với một số đơn vị sự nghiệp của thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Bảng Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo nói trên được thực hiện kể từ ngày 01/10/2004. Những trường hợp bổ nhiệm sau mốc thời gian nói trên được tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trịnh Quang Sử