ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1631/2010/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 20 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC VĂN BẢNCỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quyđịnh về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lýNhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên cáclĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2155/TTr-SNV ngày 16 tháng9 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quyđịnh thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao vàDu lịch tỉnh Ninh Thuận như sau:

1. Sửa đổi thời hạn giải quyết của thủ tục thành lập trungtâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao,cơ sở hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh tại khoản 4 Mục II Phần II Danh mụccác thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao vàDu lịch ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2009của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

“Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơhợp lệ”.

2. Sửa đổi thời hạn giải quyết của thủ tục sáp nhập, chiatách, hợp nhất, giải thể trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao,trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàntỉnh tại khoản 5 Mục II Phần II Danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 297/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

“Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơhợp lệ”.

3. Sửa đổi thời hạn giải quyết của thủ tục cấp giấy phépthành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Namtại tiết c điểm 2.2 khoản 2 Mục XV Phần A Quy định giải quyết thủ tục hànhchính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuậnban hành kèm theo Quyết định số 145/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2009 củaỦy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận như sau:

“…. - Đối với cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện củadoanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam: 10 ngày làm việc”.

4. Sửa đổi thời hạn giải quyết của thủ tục cấp lại giấy phépthành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam(trong trường hợp bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy) tại khoản 6 Mục I PhầnII Danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thểthao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

“Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơhợp lệ”.

5. Sửa đổi tiết c điểm 2.3 khoản 2 Mục XV Phần A Quy địnhgiải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Văn hoá, Thể thao vàDu lịch tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 145/2009/QĐ-UBND ngày14 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về quy trình và thờihạn giải quyết của thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch nhưsau:

“c) Quy trình và thời gian giải quyết: 08 ngày làm việc”.

6. Sửa đổi điểm b khoản 4 Mục XIII Phần A Quy định giảiquyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Văn hoá, Thể thao và Dulịch tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 145/2009/QĐ-UBND ngày 14tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về thời hạn giải quyết củathủ tục công nhận hồ sơ trong thẩm định cơ sở lưu trú du lịch hạng từ 3 sao trởlên hoặc hạng cao cấp như sau:

“b) Hạng từ 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp: 30 ngày làmviệc”.

7. Sửa đổi thời hạn giải quyết của thủ tục cấp lại giấy phépthành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Namtại khoản 4 Mục I Phần II Danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số297/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

“Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơhợp lệ”.

8. Sửa đổi thời hạn giải quyết của thủ tục gia hạn giấy phépthành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Namtại khoản 5 Mục I Phần II Danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số297/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

“Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơhợp lệ”.

Điều 2. Giao trách nhiệm:

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Tổ côngtác thực hiện Đề án 30 cập nhật và trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố nội dungtại Điều 1 Quyết định này;

- Tổ công tác thực hiện Đề án 30 có trách nhiệm cập nhật hồsơ văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Giám đốc các sở, ngành; thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng