THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1631/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương(Tờ trình số 1591/TTg-BTĐKT ngày 20 tháng 11 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 2 cá nhân thuộc tỉnh Bình Phước(có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sựnghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Bình Phước, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cáctập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Bình Phước;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ,
- Lưu: Văn thư, TCCB(3b), 11b.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

TẶNGBẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1631/QĐ-TTg , ngày 30/11/2007 của Thủ tướngChính phủ)

Tập thể:

1. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy LộcNinh, tỉnh Bình Phước;

2. Ủy ban Dân số - Gia đình vàTrẻ em huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước;

Đã có thành tích trong công táctừ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội vàbảo vệ Tổ quốc.

Cá nhân:

1. Bà Trần Thị Tình, Chủ tịch Ủyban Mặt trận Tổ quốc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước;

2. Bà Đỗ Thị Kim Hoa, Chủ nhiệmỦy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

Đã có thành tích trong công táctừ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội vàbảo vệ Tổ quốc./.