THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1632/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2007;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Tờ trình số 6462/TTr-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờtrình số 1590/TTr-BTĐKT ngày 20 tháng 11 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể và 10 cá nhân thuộc tỉnh Bà Rịa-VũngTàu (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm học2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xãhội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương,các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

TẶNGTHƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Thủtướng Chính phủ)

Tập thể:

1. Trường Trung học Phổ thôngNguyễn Huệ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

2. Trường Trung học Phổ thôngNguyễn Du, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

3. Trường Tiểu học Láng Sim,huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

4. Trường Tiểu học Huỳnh MinhThạnh, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

5. Trường Tiểu học Long Liên,huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Thanh Giang-PhóGiám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

2. Bà Trần Thị Yến-Phó Giám đốcSở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

3. Ông Nguyễn Thanh Đông-ChánhVăn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

4. Ông Nghiêm Xuân Bính-PhóTrưởng phòng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Bà Rịa-VũngTàu;

5. Ông Vũ Ngọc Thân-Phó Trưởngphòng Giáo dục Chuyên nghiệp-Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnhBà Rịa-Vũng Tàu;

6. Ông Phạm Văn Khóa-Phó Trưởngphòng Phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

7. Ông Đỗ Thanh- Hiệu trưởngTrường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

8. Ông Vũ Thế Điệp-Phó Hiệutrưởng Trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

9. Bà Trần Thị Kiều Nga-Phó Hiệutrưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

10. Bà Nguyễn Thị Tâm-Phó Hiệutrưởng Trường Trung học Phổ thông Châu Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;