UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1632-QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 1993

QUYẾT ĐỊNH

Cho phép chuyển dịch hợp đồng thuê nhà ở thuộc quyền sở hữu Nhà nước hiện do ngành Xây dựng quản lý

_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;

Căn cứ pháp lệnh nhà ở;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại tờ trình số 104 TTND/SXD ngày 13 tháng 9 năm 1993,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về việc cho phép chuyển dịch hợp đồng thuê nhà ở thuộc quyền sở hữu của Nhà nước hiện do ngành Xây dựng quản lý cho các hộ gia đình thuê ở.

Điều 2. Giao cho Sở Xây dựng phối hợp các ngành hữu quan có kế hoạch tổ chức thực hiện bản quy chế này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định của UBND thành phố trước đây về chuyển dịch dịch hợp đồng thuê nhà trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch các UBND quận, huyện, thị xã, Thủ tướng các ngành hữu quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Dư