UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1632/QĐ-UBND

Huế, ngày 19 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI XĂNG DẦUTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtThương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghịđịnh số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăngdầu;

Căn cứQuyết định số 663/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huếvề việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huếđến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứQuyết định số 2989/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh ThừaThiên Huế ban hành quy định phân công, phân cấp và ủy quyền giải quyết một sốvấn đề trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa ThiênHuế;

Trên cơ sởđề xuất của các địa phương tại biên bản làm việc của Đoàn liên ngành tỉnh vớicác địa phương từ ngày 17/6/2008 đến ngày 25/6/2008;

Xét đề nghịcủa Giám đốc Sở Công Thương Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số 393/TTr-SCT ngày 10tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới xăng dầutrên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; vớicác nội dung cụ thể như sau:

STT

Nội dung điều chỉnh, bổ sung

Số lượng CHXD

I

Điều chỉnh định hướng quy hoạch

14

II

Bổ sung xây dựng mới cửa hàng xăng dầu

17

Tổng số Cửa hàng xăng dầu phải điều chỉnh, bổ sung

31

Danh mục điều chỉnh, bổ sung quyhoạch cửa hàng xăng dầu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 (phụ lục kèmtheo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Các nội dung khác tại Quyết địnhsố 663/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch mạnglưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đếnnăm 2020 không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thihành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: CôngThương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoahọc và Công nghệ, Giao thông Vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốcCông an tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế và các huyện; Thủ trưởng các cơ quanliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thị Thúy Hòa

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCHCỬA HÀNG XĂNG DẦU
(Kèm theo Quyết định số 1632 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2008 của UBNDtỉnh)

STT

Tên cửa hàng

Địa điểm/Địa điểm dự kiến xây dựng

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

Ghi chú

Theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 02/3/2007

Theo quy hoạch

Loại C.hàng

Nội dung điều chỉnh

Loại cửa hàng

A

HUYỆN PHONG ĐIỀN

I

Điều chỉnh giai đoạn quy hoạch

1

CHXD số 16 - Thị trấn Phong Điền

Xóa bỏ

1

Di dời giai đoạn 2013 - 2015

II

Bổ sung quy hoạch

1

Xây dựng 01 cửa hàng tại tuyến Tỉnh lộ 17 (xã Phong Mỹ, Phong Điền)

Không có

2

Xây dựng mới

1

2

Xây dựng 01 cửa hàng tuyến Tỉnh lộ 6 (xã Phong Hòa, Phong Điền)

Không có

2

Xây dựng mới

2

3

Xây dựng 01 cửa hàng tuyến Tỉnh lộ 4 (xã Phong Chương, Phong Điền)

Không có

2

Xây dựng mới

2

B

HUYỆN HƯƠNG TRÀ

I

Bổ sung quy hoạch

1

Xây dựng 01 cửa hàng tại Khuôn viên Ban CHQS huyện Hương Trà (TT Tứ Hạ, Hương Trà )

Không có

2

Xây dựng mới

2

2

Xây dựng 01 cửa hàng tại Khu dân cư và dịch vụ Động Kiều (xã Hương Hồ, Hương Trà)

Không có

1

Xây dựng mới

1

C

THÀNH PHỐ HUẾ

I

Điều chỉnh định hướng quy hoạch

1

CHXD số 10 tại 64 Bùi Thị Xuân, Huế

Di dời

2

Di dời giai đoạn 2009 - 2010

2

CHXD số 2 tại 77 Hùng Vương, Huế

Xóa bỏ

2

Di dời giai đoạn 2013 - 2015

3

CHXD số 9 tại 02 Lê Ngô Cát, Huế

Xóa bỏ

1

Di dời giai đoạn 2013 - 2015

4

CHXD số 4 tại 06 Lê Duẩn, Huế

Xóa bỏ

1

Cải tạo, nâng cấp, di dời vào phía trong bến xe Nguyễn Hoàng, giai đoạn 2009 - 2010

5

CHXD số 11 tại 292 Tăng Bạt Hổ, Huế

Xóa bỏ

1

Di dời giai đoạn 2013 - 2015

II

Bổ sung quy hoạch

1

Xây dựng 01 cửa hàng tại Khuôn viên Bộ CHQS tỉnh (phường Thuận Lộc, Huế)

Không có

2

Xây dựng mới

2

2

Xây dựng 01 cửa hàng tại tuyến đường Bùi Thị Xuân (Phường Đúc)

Không có

2

Xây dựng mới giai đoạn 2010 - 2015

-

Xây dựng mới để thay thế cho các CHXD bị xóa bỏ, di dời

3

Xây dựng 01 cửa hàng tại tuyến đường Tản Đà-Nguyễn Văn Linh (phường Hương Sơ, Huế)

Không có

2

Xây dựng mới giai đoạn 2013 - 2015

-

4

Xây dựng 01 cửa hàng tại tuyến đường Ngự Bình (An Cựu, Huế)

Không có

2

Xây dựng mới giai đoạn 2013 - 2015

-

D

HUYỆN PHÚ VANG

I

Bổ sung quy hoạch

1

Xây dựng 01 cửa hàng tuyến Tự Đức-Thuận An ( Phú Mỹ, Phú Vang)

Không có

1

Xây dựng mới

1

2

Xã Phú Hồ, Phú Vang

Không có

1

Xây dựng mới

2

E

HUYỆN HƯƠNG THỦY

I

Điều chỉnh định hướng quy hoạch

1

Xây dựng 02 cửa hàng tuyến Phú Bài-Vinh Phú.

Xây dựng mới

1

không xây dựng mới

-

2

Xây dựng 02 cửa hàng tuyến Thủy Phù-Vinh Phú.

Xây dựng mới

1

không xây dựng mới

-

II

Bổ sung quy hoạch

1

Xây dựng 01 cửa hàng tại tuyến Quốc lộ 49 (Thủy Bằng, Hương Thủy)

Không có

2

Xây dựng mới

2

F

HUYỆN PHÚ LỘC

I

Điều chỉnh định hướng quy hoạch

1

CHXD Sang Thu xã Vinh Hưng

Giữ nguyên

3

Di dời

2

CHXD Cầu Hai Lộc Trì

Giữ nguyên

2

Di dời

3

CHXD Truồi Lộc Điền

Giữ nguyên

2

Di dời

4

CHXD Lộc Lợi - La Sơn, Lộc Sơn

Nâng cấp

1

Giữ nguyên

2

II

Bổ sung quy hoạch

1

Xây dựng 01 cửa hàng tại tuyến Quốc lộ 49B (xã Vinh Hiền, Phú Lộc)

Không có

2

Xây dựng mới

2

2

Xây dựng 01 cửa hàng tại tuyến Tỉnh lộ 14B (xã Xuân Lộc, Phú Lộc)

Không có

1

Xây dựng mới

2

3

Xây dựng 01 cửa hàng tại Khu vực Cảng Chân Mây

Không có

1

Xây dựng mới

1

G

HUYỆN NAM ĐÔNG

I

Bổ sung quy hoạch

1

Xây dựng 01 cửa hàng tại tuyến Tỉnh lộ 14B (xã Hương Hòa, Nam Đông)

Không có

2

Xây dựng mới

2