ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số: 1632/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 29 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao Uỷ ban nhân dân quận Kiến An  thực hiện bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 'Một cửa' mẫu, hiện đại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 351/2007/QĐ-UBND ngày 08/3/2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chủ đề 'Đẩy mạnh cải cách hành chính 2007' của thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân quận Kiến An tại Tờ trình số 116/TTr - UBND ngày 06/8/2007, Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 01/8/2007 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 849/TTr - SNV ngày 22/8/2007 về việc giao Uỷ ban nhân dân quận Kiến An thực hiện bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 'Một cửa' mẫu, hiện đại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Uỷ ban nhân dân quận Kiến An xây dựng, thực hiện bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 'Một cửa' mẫu, hiện đại tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân quận Kiến An.

Điều 2. Quy định trách nhiệm:

1. Uỷ ban nhân dân quận Kiến An:

- Rà soát các Quy định về giải quyết các thủ tục hành chính đối với 8 lĩnh vực công việc thực hiện cơ chế 'Một cửa' theo Đề án; thống nhất với các sở, ngành liên quan xây dựng các Quy định mới về thủ tục, trình tự, thời gian, lệ phí (nếu có) giải quyết thủ tục hành chính đối với 8 công việc theo Đề án, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Sắp xếp, phân công lại nhiệm vụ các phòng trực thuộc; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc, quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại 'bộ phận tiếp nhận và trả kết quả' theo cơ chế 'Một cửa' mẫu, hiện đại, nhất là đối với các công việc được tổ chức giải quyết độc lập, chuyên trách, liên thông.

- Đầu tư tìm địa điểm, cải tạo, nâng cấp nơi làm việc, lắp đặt trang thiết bị, áp dụng công nghệ thông tin cho 'bộ phận tiếp nhận và trả kết quả' theo cơ chế 'Một cửa' mẫu, hiện đại.

2. Các sở, ngành:

- Tài chính, Nội vụ, Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn và làm thủ tục cấp kinh phí hỗ trợ theo kế hoạch đã được duyệt; tạo điều kiện cho Uỷ ban nhân dân quận Kiến An tìm, lấy được địa điểm thuận lợi cho triển khai bộ phận 'Một cửa' mẫu, hiện đại.

- Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Thanh tra thành phố, Công an thành phố, Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục thuế thành phố có trách nhiệm hướng dẫn Uỷ ban nhân dân quận Kiến An xây dựng Quy định về thủ tục, trình tự, thời gian và lệ phí (nếu có) giải quyết thủ tục hành chính đối với công việc thuộc lĩnh vực sở, ngành quản lý, để thực hiện cơ chế 'Một cửa' mẫu, hiện đại.

- Cục thuế, Công an thành phố có trách nhiệm cử cán bộ trực tiếp làm việc tại 'bộ phận tiếp nhận và trả kết quả' mẫu, hiện đại tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân quận Kiến An để giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành mình phụ trách.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các sở, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân quận Kiến An thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Kinh phí hỗ trợ để Uỷ ban nhân dân quận Kiến An thực hiện bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 'Một cửa' mẫu, hiện đại là 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn) cho nhu cầu mua sắm trang thiết bị và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ; phần nhu cầu còn lại, do địa phương tự cân đối.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Kiến An, Thủ trưởng các sở, ngành nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH

Trịnh Quang Sử