ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1634/2010/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 20 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN QUY ĐỊNH THỦTỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy địnhvề kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủphê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhànước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủphê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnhvực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2143/TTr-SNV ngày 14 tháng9 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định thủtục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận như sau:

1. Sửa đổikhoản 3 Mục I Phụ lục 7 ban hành kèm theo Quyết định số 115/2007/QĐ-UBND ngày25 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về thành phần hồ sơ củathủ tục cấp chứng chỉ hành nghề Y tư nhân như sau:

“3. Hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hànhnghề Y tư nhân (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận sức khoẻ (theomẫu);

- Giấy xác nhận thời gian thực hànhkhám chữa bệnh (theo mẫu);

- Bản photocopy giấy chứng nhận tậphuấn hành nghề Y tư nhân;

- Bản sao có chứng thực các bằngcấp chuyên môn;

- Bản photocopy giấy chứng minhnhân dân;

- 02 (hai) ảnh cỡ 3x4cm”.

2. Sửa đổikhoản 4 và khoản 5 Mục II Phụ lục 7 ban hành kèm theo Quyết định số115/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuậnvề thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết của thủ tục cấp giấy chứng nhận đủđiều kiện hành nghề Y tư nhân như sau:

 “4. Hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhậnđủ điều kiện hành nghề Y tư nhân (theo mẫu);

- Bản kê khai cơ sở hành nghề Y tưnhân (theo mẫu);

- Bảng giá dịch vụ;

- Bản photo chứng chỉ hành nghề Ytư nhân (khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu);

- Bản sao có chứng thực giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh;

- Bản hợp đồng lao động, bản saobằng cấp chuyên môn;

- Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khoẻvà 02 ảnh 3x4 của nhân sự”.

“5. Quy trình và thời gian giải quyết:25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

3. Sửa đổi điểmc, d khoản 4 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về thành phần hồsơ và thời gian giải quyết của thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiệnhành nghề Y tư nhân như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị gia hạn chứng nhậnđủ điều kiện hành nghề Y tư nhân (theo mẫu).

- Bản kê khai cơ sở hành nghề Y tưnhân (theo mẫu).

- Bảng giá dịch vụ.

- Bản photocopy chứng chỉ hànhnghề Y tư nhân (khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh (có chứng thực).

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hànhnghề Y tư nhân đã cấp (bản gốc).

- Báo cáo tình hình hoạt độngtrên 05 năm.

- Bản hợp đồng lao động (cơ sở hoạtđộng từ 02 người trở lên).

- Bản sao bằng cấp chuyên môn; sơyếu lý lịch; giấy khám sức khoẻ và 02 ảnh cỡ 3x4cm của nhân sự (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

4. Sửa đổi điểmc, d khoản 5 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về thành phần hồsơ và thời gian giải quyết của thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề Y tư nhân(do bị mất) như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hànhnghề Y tư nhân (theo mẫu).

- Giấy báo mất chứng chỉ hành nghềY tư nhân có xác nhận của công an phường (địa phương).

- Sơ yếu lý lịch.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ.

- Giấy xác nhận thời gian thực hànhkhám chữa bệnh (theo mẫu);

- Văn bản đồng ý cho phép hành nghềY tư nhân của thủ trưởng cơ quan (đối với người đang công tác tại cơ sở khámchữa bệnh).

- Bản sao các bằng cấp chuyên môn(có chứng thực).

- 02 ảnh cỡ 3x4cm.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

5. Sửa đổi điểmc, d khoản 6 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về thành phần hồsơ và thời gian giải quyết của thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiệnhành nghề Y tư nhân (do bị mất) như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứngnhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân (theo mẫu).

- Bản kê khai cơ sở hành nghề Y tưnhân (theo mẫu).

- Bảng giá dịch vụ.

- Bản sao chứng chỉ hành nghề Y tưnhân (có chứng thực).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh (có chứng thực).

- Bản hợp đồng lao động, bản saobằng cấp chuyên môn (cơ sở hoạt động từ 02 người trở lên).

- Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khoẻvà 02 ảnh cỡ 3x4cm.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

6. Sửa đổi điểmc, d khoản 7 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về thành phần hồsơ và thời gian giải quyết của thủ tục khám, chữa bệnh nhân đạo như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Bản kê khai danh sách nhân sự,hồ sơ của người làm công việc chuyên môn.

- Sơ yếu lý lịch, bản sao bằng chuyênmôn có chứng thực.

- Danh mục trang thiết bị, dụng cụy tế, hộp thuốc chống choáng.

- Danh mục thuốc cấp phát miễnphí.

- Đối với người nước ngoài làm côngviệc chuyên môn phải có giấy phép của Sở Y tế (sau khi được Bộ Y tế cấp giấyphép).

* Số lượng hồ sơ: 01(một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

7. Sửa đổi điểmc, d khoản 1 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về thành phần hồsơ và thời gian giải quyết của thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hànhnghề Y tư nhân đối với phòng khám đa khoa như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điềukiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám đa khoa (theo mẫu).

- Bản kê khai cơ sở hành nghề Y tưnhân (theo mẫu).

- Bảng giá dịch vụ.

- Bản photo chứng chỉ hành nghề Ytư nhân (khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh (có chứng thực).

- Bản hợp đồng lao động, bản saobằng cấp chuyên môn (cơ sở hoạt động từ 02 người trở lên).

- Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khoẻvà 02 ảnh cỡ 3x4cm của nhân sự.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

8. Sửa đổi điểmc, d khoản 2 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về thành phần hồsơ và thời gian giải quyết của thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hànhnghề Y tư nhân đối với phòng khám nội tổng hợp và các phòng khám chuyên khoathuộc hệ nội khác như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điềukiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám nội tổng hợp (theo mẫu).

- Bản kê khai cơ sở hành nghề Y tưnhân (theo mẫu).

- Bảng giá dịch vụ.

- Bản photo chứng chỉ hành nghề Ytư nhân (khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh (có chứng thực).

- Bản hợp đồng lao động, bản saobằng cấp chuyên môn (cơ sở hoạt động từ 02 người trở lên).

- Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khoẻvà 02 ảnh cỡ 3x4cm của nhân sự.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

9. Sửa đổi điểmc, d khoản 3 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về thành phần hồsơ và thời gian giải quyết của thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hànhnghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa ngoại như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điềukiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Ngoại (theo mẫu).

- Bản kê khai cơ sở hành nghề Y tưnhân (theo mẫu).

- Bảng giá dịch vụ.

- Bản photo chứng chỉ hành nghề Ytư nhân (khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh (có chứng thực).

- Bản hợp đồng lao động, bản saobằng cấp chuyên môn (cơ sở hoạt động từ 02 người trở lên).

- Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khoẻvà 02 ảnh cỡ 3x4cm của nhân sự.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

10. Sửa đổiđiểm c, d khoản 4 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthành phần hồ sơ và thời gian giải quyết của thủ tục cấp giấy chứng nhận đủđiều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa phụ sản - kế hoạchhoá gia đình như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điềukiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hoágia đình (theo mẫu).

- Bản kê khai cơ sở hành nghề Y tưnhân (theo mẫu).

- Bảng giá dịch vụ.

- Bản photocopy chứng chỉ hành nghềY tư nhân (khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh (có chứng thực).

- Bản hợp đồng lao động, bản saobằng cấp chuyên môn (cơ sở hoạt động từ 02 người trở lên).

- Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khoẻvà 02 ảnh cỡ 3x4cm của nhân sự.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

11. Sửa đổiđiểm c, d khoản 5 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthành phần hồ sơ và thời gian giải quyết của thủ tục cấp giấy chứng nhận đủđiều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa răng - hàm - mặtnhư sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điềukiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa răng - hàm - mặt (theomẫu).

- Bản kê khai cơ sở hành nghề Y tưnhân (theo mẫu).

- Bảng giá dịch vụ.

- Bản photo chứng chỉ hành nghề Ytư nhân (khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh (có chứng thực).

- Bản hợp đồng lao động, bản saobằng cấp chuyên môn (cơ sở hoạt động từ 02 người trở lên).

- Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khoẻvà 02 ảnh cỡ 3x4cm của nhân sự.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

12. Sửa đổiđiểm c, d khoản 6 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthành phần hồ sơ và thời gian giải quyết của thủ tục cấp giấy chứng nhận đủđiều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa tai - mũi - họngnhư sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điềukiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa tai - mũi - họng (theomẫu).

- Bản kê khai cơ sở hành nghề Y tưnhân (theo mẫu).

- Bảng giá dịch vụ.

- Bản photo chứng chỉ hành nghề Ytư nhân (khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu);

- Bản sao giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh (có chứng thực);

- Bản hợp đồng lao động, bản saobằng cấp chuyên môn (cơ sở hoạt động từ 02 người trở lên).

- Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khoẻvà 02 ảnh cỡ 3x4cm của nhân sự.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

13. Sửa đổiđiểm c, d khoản 7 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthành phần hồ sơ và thời gian giải quyết của thủ tục cấp giấy chứng nhận đủđiều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa mắt như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điềukiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa mắt (theo mẫu).

- Bản kê khai cơ sở hành nghề Y tưnhân (theo mẫu).

- Bảng giá dịch vụ.

- Bản photo chứng chỉ hành nghề Ytư nhân (khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh (có chứng thực).

- Bản hợp đồng lao động, bản saobằng cấp chuyên môn (cơ sở hoạt động từ 02 người trở lên).

- Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khoẻvà 02 ảnh cỡ 3x4cm của nhân sự.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

14. Sửa đổiđiểm c, d khoản 8 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthành phần hồ sơ và thời gian giải quyết của thủ tục cấp giấy chứng nhận đủđiều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điềukiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ (theo mẫu).

- Bản kê khai cơ sở hành nghề Y tưnhân (theo mẫu).

- Bảng giá dịch vụ.

- Bản photo chứng chỉ hành nghề Ytư nhân (khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh (có chứng thực).

- Bản hợp đồng lao động, bản saobằng cấp chuyên môn (cơ sở hoạt động từ 02 người trở lên).

- Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khoẻvà 02 ảnh cỡ 3x4cm của nhân sự.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

15. Sửa đổiđiểm c, d khoản 9 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthành phần hồ sơ và thời gian giải quyết của thủ tục cấp giấy chứng nhận đủđiều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa điều dưỡng, phụchồi chức năng và vật lý trị liệu như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điềukiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa điều dưỡng, phục hồichức năng và vật lý trị liệu (theo mẫu).

- Bản kê khai cơ sở hành nghề Y tưnhân (theo mẫu).

- Bảng giá dịch vụ.

- Bản photo chứng chỉ hành nghề Ytư nhân (khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh (có chứng thực).

- Bản hợp đồng lao động, bản saobằng cấp chuyên môn (cơ sở hoạt động từ 02 người trở lên).

- Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khoẻvà 02 ảnh cỡ 3x4cm của nhân sự.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

16. Sửa đổiđiểm c, d khoản 10 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthành phần hồ sơ và thời gian giải quyết của thủ tục cấp giấy chứng nhận đủđiều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điềukiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh (theo mẫu).

- Bản kê khai cơ sở hành nghề Y tưnhân (theo mẫu).

- Bảng giá dịch vụ.

- Bản photo chứng chỉ hành nghề Ytư nhân (khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh (có chứng thực).

- Bản hợp đồng lao động, bản saobằng cấp chuyên môn (cơ sở hoạt động từ 02 người trở lên).

- Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khoẻvà 02 ảnh cỡ 3x4cm của nhân sự.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

17. Sửa đổiđiểm c, d khoản 11 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthành phần hồ sơ và thời gian giải quyết của thủ tục cấp giấy chứng nhận đủđiều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa da liễu như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điềukiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa da liễu (theo mẫu).

- Bản kê khai cơ sở hành nghề Y tưnhân (theo mẫu).

- Bảng giá dịch vụ.

- Bản photo chứng chỉ hành nghề Ytư nhân (khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh (có chứng thực).

- Bản hợp đồng lao động, bản saobằng cấp chuyên môn (cơ sở hoạt động từ 02 người trở lên).

- Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khoẻvà 02 ảnh cỡ 3x4cm của nhân sự.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

18. Sửa đổiđiểm c, d khoản 12 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthành phần hồ sơ và thời gian giải quyết của thủ tục cấp giấy chứng nhận đủđiều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng xét nghiệm như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điềukiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng xét nghiệm (theo mẫu).

- Bản kê khai cơ sở hành nghề Y tưnhân (theo mẫu).

- Bảng giá dịch vụ.

- Bản photo chứng chỉ hành nghề Ytư nhân (khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh (có chứng thực).

- Bản hợp đồng lao động, bản saobằng cấp chuyên môn (cơ sở hoạt động từ 02 người trở lên).

- Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khoẻvà 02 ảnh cỡ 3x4cm của nhân sự.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

19. Sửa đổiđiểm c, d khoản 13 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthành phần hồ sơ và thời gian giải quyết của thủ tục cấp giấy chứng nhận đủđiều kiện hành nghề Y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ (CSDV) y tế (bao gồm: CSDVtiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp; CSDV làm răng giả;CSDV chăm sóc sức khoẻ tại nhà và CSDV kính thuốc) như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điềukiện hành nghề Y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ (theo mẫu).

- Bản kê khai cơ sở hành nghề Y tưnhân (theo mẫu).

- Bảng giá dịch vụ.

- Bản photo chứng chỉ hành nghề Ytư nhân (khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh (có chứng thực).

- Bản hợp đồng lao động, bản saobằng cấp chuyên môn (cơ sở hoạt động từ 02 người trở lên).

- Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khoẻvà 02 ảnh cỡ 3x4cm của nhân sự.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

20. Sửa đổiđiểm c, d khoản 14 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthành phần hồ sơ và thời gian giải quyết của thủ tục cấp giấy chứng nhận đủđiều kiện hành nghề Y tư nhân đối với nhà hộ sinh như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điềukiện hành nghề Y tư nhân đối với nhà hộ sinh (theo mẫu).

- Bản kê khai cơ sở hành nghề Y tưnhân (theo mẫu).

- Bảng giá dịch vụ.

- Bản photo chứng chỉ hành nghề Ytư nhân (khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu);

- Bản sao giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh (có chứng thực).

- Bản hợp đồng lao động, bản saobằng cấp chuyên môn (cơ sở hoạt động từ 02 người trở lên).

- Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khoẻvà 02 ảnh cỡ 3x4cm của nhân sự.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

21. Sửa đổiđiểm c, d khoản 15 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về thành phần hồsơ và thời gian giải quyết của thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiệnhành nghề Y tư nhân đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế(trừ bệnh viện) như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điềukiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám đa khoa (theo mẫu).

- Bản kê khai cơ sở hành nghề Y tưnhân (theo mẫu).

- Bảng giá dịch vụ.

- Bản photo chứng chỉ hành nghề Ytư nhân (khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh (có chứng thực).

- Bản hợp đồng lao động, bản saobằng cấp chuyên môn (cơ sở hoạt động từ 02 người trở lên).

- Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khoẻvà 02 ảnh cỡ 3x4cm của nhân sự;

- Báo cáo hoạt động trong 05năm.

* Số lượng hồ sơ: 01(một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

22. Sửa đổiđiểm c, d khoản 16 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthành phần hồ sơ và thời gian giải quyết của thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề Yhọc cổ truyền (YHCT) cho phòng chẩn trị như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hànhnghề YHCT (theo mẫu).

- Bản sao có chứng thực bằng cấp,giấy chứng nhận trình độ chuyên môn.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận củaỦy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan nơi cán bộ, công chức côngtác.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ từtrung tâm y tế huyện, thành phố thuộc tỉnh trở lên.

- Giấy xác nhận đã qua thực hànhở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở y, dược học cổ truyền (05 năm).

- Văn bản đồng ý cho phép hành nghềY, Dược cổ truyền tư nhân của thủ trưởng cơ quan nếu người đề nghị cấp chứngchỉ hành nghề là cán bộ, công chức và đang làm việc tại các cơ sở y, dược củaNhà nước.

- Bản sao chứng minh nhân dân và02 ảnh chân dung cỡ 4x6cm.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

23. Sửa đổiđiểm d khoản 17 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthời gian giải quyết của thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyềncho phòng chẩn trị (do bị mất) như sau:

“d) Thời hạn giải quyết: 15 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

24. Sửa đổiđiểm c, d khoản 18 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthành phần hồ sơ và thời gian giải quyết của thủ tục gia hạn chứng chỉ hànhnghề Y học cổ truyền (YHCT) cho phòng chẩn trị như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hànhnghề YHCT (theo mẫu).

- Chứng chỉ hành nghề đã cấp (bảngốc).

- Giấy chứng nhận sức khoẻ từ bệnhviện huyện, thành phố thuộc tỉnh trở lên.

- 02 ảnh chân dung cỡ 4x6cm.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

25. Sửa đổiđiểm c, d khoản 19 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthành phần hồ sơ và thời gian giải quyết của thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề Yhọc cổ truyền cho cơ sở dịch vụ không dùng thuốc như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hànhnghề YHCT cho cơ sở dịch vụ không dùng thuốc (theo mẫu).

- Bản sao có chứng thực bằng cấp,giấy chứng nhận trình độ chuyên môn.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận củaỦy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan nơi cán bộ, công chức côngtác.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ từ trungtâm y tế huyện, thành phố thuộc tỉnh trở lên.

- Giấy xác nhận đã qua thực hànhở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở y, dược học cổ truyền (05 năm).

- Văn bản đồng ý cho phép hành nghềY, Dược cổ truyền tư nhân của thủ trưởng cơ quan nơi cá nhân công tác.

- Bản sao chứng minh nhân dân và02 ảnh chân dung cỡ 4x6cm.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

26. Sửa đổiđiểm d khoản 20 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthời gian giải quyết của thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyềncho cơ sở dịch vụ không dùng thuốc như sau:

“d) Thời hạn giải quyết: 15 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

27. Sửa đổiđiểm c, d khoản 21 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthành phần hồ sơ và thời gian giải quyết của thủ tục gia hạn chứng chỉ hànhnghề Y học cổ truyền cho cơ sở dịch vụ không dùng thuốc như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hànhnghề y học cổ truyền cho cơ sở dịch vụ không dùng thuốc (theo mẫu).

- Chứng chỉ hành nghề đã cấp (bảngốc).

- Giấy chứng nhận sức khoẻ từ bệnhviện huyện, thành phố thuộc tỉnh trở lên.

- 02 ảnh chân dung cỡ 4x6cm.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

28. Sửa đổiđiểm c, d khoản 22 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthành phần hồ sơ và thời gian giải quyết của thủ tục cấp giấy chứng nhận đủđiều kiện hành nghề YHCT cho phòng chẩn trị như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhậnđủ điều kiện hành nghề YHCT cho phòng chẩn trị (theo mẫu).

- Bản photo chứng chỉ hành nghề yhọc cổ truyền (khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu), bản sao có chứngthực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Bảng kê khai tổ chức nhân sự, trangthiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

29. Sửa đổiđiểm d khoản 23 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthời gian giải quyết của thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghềY học cổ truyền cho Phòng chẩn trị như sau:

“d) Thời hạn giải quyết: 25 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

30. Sửa đổiđiểm c, d khoản 24 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthành phần hồ sơ và thời gian giải quyết của thủ tục cấp giấy chứng nhận đủđiều kiện hành nghề Y học cổ truyền cho cơ sở dịch vụ không dùng thuốc như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhậnđủ điều kiện hành nghề Y học cổ truyền cho cơ sở dịch vụ không dùng thuốc (theomẫu).

- Bản photo chứng chỉ hành nghề củangười đứng đầu cho cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc (khi nộp hồ sơ mang theobản chính để đối chiếu).

- Bản sao có chứng thực bằng cấp,giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề,chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Bản kê khai tổ chức nhân sự, trangthiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động, phươngán hoạt động ban đầu của cơ sở.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

31. Sửa đổiđiểm d khoản 25 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthời gian giải quyết của thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghềY học cổ truyền cho cơ sở dịch vụ không dùng thuốc như sau:

“d) Thời hạn giải quyết: 25 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

32. Sửa đổiđiểm c, d khoản 26 Mục I Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthành phần hồ sơ và thời gian giải quyết của thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủđiều kiện hành nghề Y học cổ truyền cho cơ sở dịch vụ không dùng thuốc như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy chứngnhận đủ điều kiện hành nghề Y học cổ truyền cho cơ sở dịch vụ không dùng thuốc (theomẫu).

- Bản photo chứng chỉ hành nghề củangười đứng đầu cho cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc (khi nộp hồ sơ mang theobản chính để đối chiếu).

- Bản sao hợp pháp bằng cấp, giấychứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề.

- Bản sao có chứng thực giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hànhnghề cho cơ sở dịch vụ Y học cổ truyền không dùng thuốc đã cấp (bản gốc).

- Bảng kê khai tổ chức nhân sự, trangthiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (nếu có thay đổi).

- Bản báo cáo tình hình khám chữabệnh trong 05 năm.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

33. Sửa đổiđiểm c, d khoản 1 Mục II Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số244/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthành phần hồ sơ và thời gian giải quyết của thủ tục cấp chứng chỉ hành nghềDược như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hànhnghề Dược (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ.

- Giấy xác nhận thời gian thực hành(theo mẫu).

- Bản sao các bằng cấp chuyên môn(có chứng thực).

- Bản sao giấy chứng minh nhândân.

- 02 ảnh cỡ 4x6cm.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

34. Sửa đổiđiểm c, d khoản 2 Mục II Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số244/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthành phần hồ sơ và thời gian giải quyết của thủ tục cấp giấy chứng nhận đủđiều kiện kinh doanh thuốc như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điềukiện kinh doanh thuốc (theo mẫu).

- Bản kê tổ chức nhân sự, cơ sở,trang thiết bị chuyên môn (theo mẫu).

- Bản sao chứng chỉ hành nghềDược (có chứng thực).

- Điều lệ doanh nghiệp (đối với doanhnghiệp).

- Bản sao có chứng thực hợp đồngđại lý giữa doanh nghiệp mở đại lý và chủ đại lý (đối với đại lý).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

35. Sửa đổiđiểm d khoản 3 Mục II Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số244/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthời gian giải quyết của thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề Dược như sau:

“d) Thời hạn giải quyết: 15 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

36. Sửa đổiđiểm d khoản 4 Mục II Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số244/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthời gian giải quyết của thủ tục gia hạn chứng nhận đủ điều kiện kinh doanhthuốc như sau:

“d) Thời hạn giải quyết: 25 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

37. Sửa đổiđiểm d khoản 5 Mục II Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số244/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthời gian giải quyết của thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược (do bị mất)như sau:

“d) Thời hạn giải quyết: 15 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

38. Sửa đổiđiểm d khoản 6 Mục II Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số244/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthời gian giải quyết của thủ tục cấp lại chứng nhận đủ điều kiện kinh doanhthuốc (do bị mất) như sau:

“d) Thời hạn giải quyết: 25 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

39. Sửa đổiđiểm c, d khoản 7 Mục II Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số244/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthành phần hồ sơ và thời gian giải quyết của thủ tục đổi chứng chỉ hành nghềDược (do hư hỏng, rách nát, thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng kýhành nghề Dược) như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị đổi chứng chỉ hànhnghề Dược (theo mẫu).

- Bản sao có chứng thực văn bản chấpthuận việc thay đổi địa chỉ thường trú của cơ quan có thẩm quyền đối với trườnghợp thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề Dược.

- Chứng chỉ hành nghề Dược đã cấp(bản gốc).

- 02 ảnh cỡ 4x6cm.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

40. Sửa đổiđiểm c, d khoản 8 Mục II Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số244/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthành phần hồ sơ và thời gian giải quyết của thủ tục đổi chứng nhận đủ điềukiện doanh thuốc (do hư hỏng, rách nát, thay đổi người quản lý chuyên môn vềdược, thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc, thay đổi địa điểm kinh doanh) nhưsau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị đổi chứng nhận đủ điềukiện kinh doanh thuốc (theo mẫu).

- Bản photo chứng chỉ hành nghề Dượccủa người quản lý chuyên môn về dược mới đổi với trường hợp thay đổi người quảnlý chuyên môn về đủ điều kiện kinh doanh thuốc (khi nộp hồ sơ mang theo bảnchính để đối chiếu).

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinhdoanh thuốc đã cấp.

- Bản sao có chứng thực văn bản chấpthuận thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc của cơ quan cấp đăng ký kinh doanhđối với trường hợp thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc.

- Bản sao có chứng thực văn bản chấpthuận thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh thuốc của cơ quan cấp đăng kýkinh doanh đối với trường hợp thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh thuốc)

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

41. Sửa đổiđiểm c, d khoản 9 Mục II Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số244/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthành phần hồ sơ và thời gian giải quyết của thủ tục bổ sung phạm vi kinh doanhtrong giấy chứng nhận đủ điều kiện doanh thuốc như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị bổ sung phạm vi kinhdoanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (theo mẫu).

- Bản kê tổ chức nhân sự, cơ sở,trang bị chuyên môn (theo mẫu).

- Bản photo giấy chứng nhận đủ điềukiện kinh doanh thuốc đã cấp (khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

42. Sửa đổiđiểm c, d khoản 2 Mục II Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthành phần hồ sơ và thời gian giải quyết của thủ tục cấp giấy chứng nhận đủđiều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc (doanh nghiệp) như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhậnđủ điều kiện kinh doanh thuốc (theo mẫu).

- Bản photo chứng chỉ hành nghề Dượccủa người quản lý chuyên môn về dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh(khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu); bản sao có công chứng giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh.

- Bản kê khai danh sách nhân sự,trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật.

Lưu ý: trong trường hợp cơ sở kinhdoanh thuốc đã đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) và người quảnlý chuyên môn đã có chứng chỉ hành nghề Dược thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấychứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc không cần nộp lại bản kê khai danhsách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật mà chỉ phảinộp bản sao hợp pháp giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc (GDP).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

43. Sửa đổiđiểm c khoản 11 Mục II Phần II Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số244/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềthành phần hồ sơ của thủ tục quảng cáo mỹ phẩm như sau:

“c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo mỹphẩm (theo mẫu 3a-MP).

- Bản sao giấy phép kinh doanh củacông ty xin quảng cáo.

- Thư ủy quyền của công ty công bốmỹ phẩm cho công ty đăng ký quảng cáo (trường hợp công ty đăng ký quảng cáo khôngphải là công ty đã công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm). Toàn bộ các tài liệucó trong hồ sơ phải có dấu giáp lai của đơn vị lập hồ sơ.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ”.

Điều 2.Bãi bỏ khoản 12 Mục II Phần I (thủ tục quảng cáo thuốc dùng cho người) Danh mụccác thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế ban hành kèmtheo Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dântỉnh.

Điều 3.Giao trách nhiệm:

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Tổcông tác thực hiện Đề án 30 cập nhật và trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố nộidung tại Điều 1 Quyết định này;

- Tổ công tác thực hiện Đề án 30có trách nhiệm cập nhật hồ sơ văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệuquốc gia.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc các sở, ngành; thủ trưởng các cơquan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng