THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1634/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬPCÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO SU VIỆT NAM VÀO CÔNGTY MẸ - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-TTgngày 05 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấuTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sápnhập Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Việt Nam vào Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

1. Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệpCao su Việt Nam và Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao suViệt Nam có trách nhiệm thực hiện sáp nhập đúng trình tự, thủ tục theo quy địnhhiện hành; lập hợp đồng sáp nhập; tiếp nhận - chuyển giaocác tài sản, lao động hiện có tại Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thànhviên Cao su Việt Nam.

2. Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệpCao su Việt Nam được kế thừa các nghĩa vụ, quyền -và lợi ích từ Công ty Tàichính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Việt Nam đã xác lập và còn tồntại để tiếp tục xử lý thu hồi nợ và trả nợ, không thực hiện mới các chức năngliên quan đến hoạt động tín dụng như huy động vốn, cho vay và không nhận tiềngửi, thanh toán. Thời hạn để Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Namthực hiện nghĩa vụ trả nợ và quyền thu hồi nợ sẽ chấm dứtkhi Tập đoàn đã hoàn tất việc xử lý, thu hồi nợ và trả nợ theo phương án sápnhập đã được phê duyệt.

3. Ngân hàng nhà nước Việt Nam thuhồi giấy phép hoạt động của Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thànhviên Cao su Việt Nam do Ngân hàng nhà nước cấp ngay sau khihoàn thành việc sáp nhập.

4. Tập đoàn Công nghiệp Cao su ViệtNam có trách nhiệm thực hiện điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt độngcủa Tập đoàn theo các nội dung nêu trên. Chấm dứt hoạt động đối với Công ty Tàichính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Việt Nam ngay sau khi thực hiệnsáp nhập theo quy định hiện hành.

Thời hạn hoàn thành công việc sápnhập trước ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Điều 2. Quyđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. CácBộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ;Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ,Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN, PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. THNG
PHÓ
THNGVũ Văn Ninh