UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc uỷ quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

------------------------------------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, sửa đổi, bổ sung năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đất,

Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài Nguyên và Môi từng quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 423/STN &MT - VPĐKQSDĐ ngày 8/4/2010; báo cáo thẩm định số 11/STP-KTVB ngày 07/4/2010 của Sở Tư pháp; ý kiến của Sở Nội vụ tại Văn bản số 296/SNV-TCBM ngày 25/3/2010; ý kiến của Sở Xây dựng tại. Văn bản số 374/SXD - QLN ngày 22/3/2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng và đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ, Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan để triển khai thực hiện quyết định này.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

2. Quyết định này thay thế các Quyết định số 1516/2004/QĐ-UB ngày 20/5/2004, Quyết định số 2194/2006/QĐ-UB ngày 06/10/2006, Quyết định số 2698/2006/QĐ-UB ngày 14/12/2006 và Quyết định số 614/2009/QĐ-UB ngày 13/4/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 3.

Các ông bà Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thành