THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1635/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờtrình số 1416/TTr-BTĐKT ngày 26 tháng 10 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể và 13 cá nhân thuộc tỉnh Vĩnh Phúc(có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sựnghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, cáctập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

ĐƯỢCTẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1635/QĐ-TTg , ngày 30/11/2007 của Thủ tướng Chínhphủ)

01. Công ty Xổ số kiến thiếttỉnh Vĩnh Phúc;

02. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy VĩnhPhúc;

03. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyệnBình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc;

04. Hội Cựu chiến binh huyệnBình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc;

05. Công ty Cấp thoát nước vàMôi trường số II, tỉnh Vĩnh Phúc;

06. Đoàn Thanh niên Cộng sản HồChí Minh huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc;

Đã có nhiều thành tích trongcông tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xãhội và bảo vệ Tổ quốc;

07. Ông Nguyễn Xuân Sơn, ChánhVăn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;

08. Ông Khổng Sơn Trường, PhóChánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

09. Bà Trần Thị Hồng, Phó trưởngBan Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Phúc;

10. Ông Nguyễn Văn Hiền, Hiệu trưởngTrường Trung cấp nghề Việt Đức, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh VĩnhPhúc;

11. Ông Nguyễn Khánh Hải, Giámđốc Trung tâm Phòng chống các bệnh xã hội, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc;

12. Ông Lê Hữu Tượng, Chủ tịchHội nông dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc;

13. Bà Đường Thị Thọ, nguyên Chủnhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc;

14. Ông Trần Gia Long, Phó Giámđốc Sở Bưu Chính, Viễn thông, tỉnh Vĩnh Phúc;

15. Ông Nguyễn Văn Khải, PhóGiám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc;

16. Ông Vũ Công Chuyền, Chi Cụctrưởng Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Vĩnh Phúc;

17. Ông Đỗ Văn Tý, Phó Giám đốcCông ty Khai thác Công trình thủy lợi Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc;

18. Ông Phạm Văn Vọng, Chủ nhiệmỦy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc;

19. Ông Đặng Huy Bảo, Phó Giámđốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, tỉnh Vĩnh Phúc,

Đã có nhiều thành tích trongcông tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xãhội và bảo vệ Tổ quốc./.