ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1635/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 09 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPBAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TỈNH HÀ GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04 tháng 12năm 2012 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiệnThông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việcsơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX)về "xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước";

Căn cứ Hướng dẫn số 1316/BVHTTDL-GĐ ngày 15 tháng4 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạocông tác gia đình;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchtại tờ trình số 61/TTr-VHTTDL ngày 29/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Công tác giađình tỉnh Hà Giang, gồm các thành viên sau:

1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối Văn xã -Trưởng Ban chỉ đạo

2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - PhóBan thường trực

3. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ - Phó Trưởng ban

4. Lãnh đạo Sở LĐ- Thương binh và Xã hội - Ủy viên

5. Lãnh đạo Sở Y tế - Ủy viên

6. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên

7. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông - Ủy viên

8. Lãnh đạo Sở Tư pháp - Ủy viên

9. Lãnh đạo Sở Tài chính - Ủy viên

10. Lãnh đạo Công an tỉnh - Ủy viên

11. Trưởng phòng XDNSVH&GĐ - Sở VHTT&DL -Ủy viên (kiêm thư ký)

Mời tham gia thành viên Ban chỉ đạo:

12. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ủy viên

13. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh - Ủy viên

14. Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh - Ủy viên

15. Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh - Ủy viên

16. Lãnh đạo Hội Người Cao tuổi tỉnh - Ủy viên

17. Lãnh đạo Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Ủy viên

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

- Xây dựng dư thảo chương trình, kế hoạch của Ủyban nhân dân tỉnh về chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quantrong công tác gia đình trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiệnchương trình, kế hoạch và tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong côngtác gia đình;

- Tổ chức kiểm tra, phối hợp với cơ quan chức năngkiểm tra việc thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh; Đề xuất với Ủy bannhân dân tỉnh các biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khókhăn phát sinh trong chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quantrong công tác gia đình;

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việctổ chức phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan với cơ quan quản lý nhà nướcvề gia đình trong việc tổ chức công tác gia đình;

- Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quancó thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giađình tại địa phương;

- Kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có biệnpháp xử lý kịp thời đối với những vi phạm pháp luật về công tác gia đình;

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạocông tác gia đình tỉnh do Trưởng ban phân công.

- Định kỳ tổng kết, đánh giá ít nhất 2 lần/năm, họpđột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban hoặc đề nghị của Phó Trưởng ban.

- Giúp việc cho Ban chỉ đạo Công tác gia đình tỉnhHà Giang do Sở Văn hóa, TT&DL đảm nhiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốcSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 căn cứquyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Bộ VH, TT&DL;
- TTr. Tỉnh ủy;
- TTr. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- Vụ Gia đình - Bộ VHTT&DL;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông