THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1636/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Tờ trình số 52/TTr-BXD ngày 28 tháng 9 năm2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1587/TTr-BTĐKT ngày 19 tháng 11 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho:

1. Ông Nguyễn Đức Cây, Chủ tịchHội đồng Quản Trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà, Công tyCổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam, Bộ Xây dựng;

2. Ông Nguyễn Quốc Phòng, Côngnhân lái máy Công ty Cổ phần Xây lắp cơ giới và Đầu tư xây dựng Thương mại,Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Nam, Bộ Xây dựng;

Đã có nhiều thành tích trongcông tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xãhội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Xâydựng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng và cá nhân có tên tại Điều 1 chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng