UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung, sửa đổi qui định về vị trí, chức năng

của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ;

Căn cứ Điều 6, Chương III Luật Báo chí và Nghị định số 133/HĐBT ngày 20/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) qui định chi tiết thi hành Luật Báo chí;

Căn cứ Công văn số 05/TCCP- TCCB ngày 05/01/1999 của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về mối quan hệ giữa các đài Phát thanh - Truyền hình địa phương và Trung ương;

Xét đề nghị của ông Trưởng ban Tổ chức chính quyền Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa lại mục a, điều Quyết định số 593/QĐ-TCCQ ngày 12/3/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng qui định về vị trí, chức năng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng như sau:

a) Vị trí, chức năng: Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Thành ủy; chịu sự quản lý Nhà nước về báo chí của Ủy ban nhân dân Thành phố theo qui định và hướng dẫn của Bộ Văn hóa-Thông tin; chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam .

(Phần tiếp theo giữ nguyên như Quyết định số 593/QĐ-TCCQ ).

Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền Thành phố; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng căn cứ quyết định thi hành .

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng