ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1636/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TÊN ĐỒ ÁN QUYHOẠCH DU LỊCH BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Công văn số: 3233/BVHTTDL-KHTC ngày 05 tháng 9 năm2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ý kiến đồ án quy hoạch du lịch BaBể;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoóa, Thể thao và Du lịchtại Tờ trình số: 100/TTr-SVHTTDL ngày 30 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Đồ án “Quy hoạch du lịch Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030”thành Đồ án “Quy hoạch xây dựng khu du lịch Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030”.

Điều 2. Sửa các cụm từ: “Quy hoạch du lịch Ba Bể”; “Quy hoạch du lịch Ba Bể,tỉnh Bắc Kạn”; “Quy hoạch du lịch Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030”; “Quy hoạchxây dựng khu du lịch Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn” tại các văn bản UBND tỉnh Bắc Kạn đãban hành thành: “Quy hoạch xây dựng khu du lịch Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đến năm2030”.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính,Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân