ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1637/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 16 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHÍTHÔN, XÓM, TỔ DÂN PHỐ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:Số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thônmới; số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốcgia về nông thôn mới;

Căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiệnchương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNTtại Tờ trình số 230/TTr-SNN ngày 08/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyTiêu chí thôn, xóm, tổ dân phố nông thôn mới (sau đây gọi chung là Tiêu chí xómnông thôn mới) trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 2. Giao Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh, UBNDcác huyện, thành phố hướng dẫn và triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủtrưởng các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủtịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

TIÊU CHÍ

XÓM NÔNG THÔN MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1637/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2013 củaUBND tỉnh Nam Định)

1. Thực hiện tốt quy hoạch nông thôn mới (NTM) củaxã, thị trấn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. 75% trở lên đường trục xóm có bề rộng Bm ≥ 3mđược cứng hóa. 100% đường dong, ngõ được cứng hóa.

3. 90% trở lên số hộ gia đình có nhà ở đạt “3 cứng”(nền lát gạch, láng vữa hoặc vữa xi măng; tường xây; mái bê tông, lợp tôn, ngóinung hoặc ngói fibrô xi măng); có 3 công trình: nước sạch, nhà tắm, hố xí đảmbảo vệ sinh. Không còn nhà tạm, dột nát. Có từ 90% trở lên số hộ sử dụng nướchợp vệ sinh.

4. Có 100% số hộ gia đình sử dụng điện thườngxuyên, đảm bảo an toàn.

5. Có nhà văn hóa (từ 100 chỗ ngồi trở lên) và sântập thể thao đáp ứng yêu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ và thể thao của ngườidân trong xóm. Có 80% trở lên số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trongđó ít nhất 50% gia đình văn hóa được công nhận 3 năm trở lên.

6. Thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệuđồng/người/năm trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo ≤ 3%. Có 90% trở lên số lao động có việclàm thường xuyên.

7. Có 70% trở lên người dân tham gia bảo hiểm y tế.

8. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.Không có học sinh bỏ học ở các cấp học phổ thông.

9. Có hệ thống tiêu thoát nước đảm bảo vệ sinh môitrường. Rác thải được thu gom theo quy định. Các cơ sở sản xuất kinh doanh (nếucó) phải thực hiện các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường. Không có cáchoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

10. Chi bộ Đảng đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vữngmạnh”; các tổ chức chính trị - xã hội đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.

11. Không để xảy ra các vi phạm về an ninh, trật tựxã hội theo quy định tại điều 3 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012của UBND tỉnh.