BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY CHẾ XÉT TẶNG "GIẢI THƯỞNG BÁO
CHÍ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ"
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy chế xét tặng "Giải thưởng Báo chí về khoa học và công nghệ" kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Quy chế xét tặng "Giải thưởng Báo chí về khoa học và công nghệ" bắt đầu áp dụng từ 01/01/2012.
Điều 3. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Các đơn vị trực thuộc Bộ, Website Bộ;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí;
- Lưu: VT, NCPTTT, TĐKT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

QUY CHẾ
GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1638/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2011
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
Chương 1.

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Về tên gọi
"Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ" (sau đây gọi tắt là giải thưởng) là giải thưởng do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức định kỳ hàng năm để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc về khoa học và công nghệ (KH&CN) của công dân Việt Nam đã đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.
Điều 2. Mục đích và ý nghĩa
- Nâng cao nhận thức xã hội về vai trò và tác dụng của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông về khoa học và công nghệ.
- Ghi nhận và tôn vinh những tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc về hoạt động khoa học và công nghệ.
- Tạo động lực, phong trào nhằm khuyến khích các phóng viên, cơ quan báo chí tích cực tham gia tuyên truyền về hoạt động khoa học và công nghệ góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào cuộc sống và sản xuất kinh doanh.
- Chia sẻ kinh nghiệm thành công của nhà báo trong việc tuyên truyền về khoa học và công nghệ.
Chương 2.
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

>> Xem thêm:  Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư

Điều 3. Đối tượng dự giải
Các tác phẩm báo chí về khoa học và công nghệ đã đăng tải trong năm (từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 của năm) trên các phương tiện truyền thông đại chúng được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động đều có quyền tham dự Giải thưởng.
Các tác phẩm báo chí đã được giải thưởng tại các cuộc thi khác không được đề cử tham dự giải báo chí này.
Điều 4. Tiêu chí xét trao giải
Tác phẩm báo chí được xét trao giải thưởng "Báo chí về khoa học và công nghệ" là những tác phẩm thực sự tiêu biểu và đáp ứng tốt nhất các tiêu chí bình chọn của giải thưởng, bao gồm:
1. Tác phẩm có nội dung về hoạt động khoa học và công nghệ; phát hiện và đề xuất được những cơ chế, chính sách mới về KH&CN; giới thiệu những thành tựu khoa học và công nghệ tiêu biểu; tình hình hoạt động khoa học và công nghệ của các ngành và địa phương; biểu dương những tập thể, cá nhân xuất sắc, đóng góp lớn trong hoạt động khoa học và công nghệ.
2. Ảnh hưởng tích cực của tác phẩm trong đời sống xã hội, tạo được sự quan tâm của dư luận xã hội.
3. Tác phẩm phải đảm bảo tính chân thực, chính xác, thời sự và khoa học của báo chí.
Điều 5. Thể loại và thể thức tác phẩm báo chí xét trao giải
1. Thể loại tác phẩm báo chí xét trao giải thưởng bao gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về đất đai do nhận chuyển nhượng bằng miệng, giấy viết tay nhưng chưa có sổ đỏ ?

2. Thể thức:
Tác phẩm báo in: Tác phẩm báo in có thể là dạng nguyên bản hoặc photo, có đầy đủ thông tin về tác giả và thời gian đăng tải tác phẩm.
Tác phẩm báo chí phát thanh: Đĩa CD kèm lời bình in trên giấy A4 có đầy đủ thông tin về tác giả và thời gian đăng tải tác phẩm.
Tác phẩm báo chí truyền hình: Đĩa DVD kèm lời bình in trên giấy A4 có đầy đủ thông tin về tác giả và thời gian đăng tải tác phẩm.
Tác phẩm báo điện tử: Tác phẩm báo điện tử phải in ra khổ giấy A4 có đầy đủ thông tin về tác giả và thời gian đăng tải tác phẩm, kèm theo đường link tác phẩm.
Điều 6. Cơ cấu Giải thưởng
Cơ cấu Giải thưởng hàng năm được trao cho 04 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình), mỗi loại hình bao gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích.
Điều 7. Quyền lợi cho các tập thể, cá nhân đoạt giải
a) Đối với tác phẩm báo chí đoạt Giải Nhất, phần thưởng gồm có:
- Biểu trưng Giải thưởng "Báo chí về khoa học và công nghệ"

>> Xem thêm:  Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất về quyền bán đất là tài sản chung vợ chồng ?

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Chứng nhận của Ban tổ chức.
- Tiền thưởng theo quy định.
b) Đối với tác phẩm báo chí đoạt giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến Khích, phần thưởng gồm có:
- Chứng nhận của Ban tổ chức
- Tiền thưởng theo quy định.
Điều 8. Ban Tổ chức giải thưởng
Ban Tổ chức Giải thưởng hàng năm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xét chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc về khoa học và công nghệ để trao giải.
Thành phần Ban Tổ chức bao gồm: Đại diện Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ làm Trưởng Ban, Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ làm Phó Trưởng ban và Ủy viên là đại diện của một số đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan báo chí - truyền thông và tổ chức, cá nhân có liên quan.
Ban Tổ chức Giải thưởng được sử dụng con dấu của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ (cơ quan thường trực Giải thưởng) trong quá trình hoạt động.
Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm đạt giải để phục vụ công tác truyền thông hoạt động khoa học và công nghệ.

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc tranh chấp đường đi giải quyết như thế nào ? Tranh chấp ranh giới thửa đất ?

Điều 9. Hội đồng xét chọn giải thưởng
Hội đồng giải thưởng bao gồm: Hội đồng sơ tuyển và Hội đồng chung tuyển do Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng hàng năm quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Cơ quan thường trực Giải thưởng.
Hàng tháng, Hội đồng sơ tuyển có trách nhiệm xét chọn sơ khảo theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này trình Hội đồng chung tuyển xem xét, quyết định.
Các thành viên của Hội đồng chung tuyển không được có tác phẩm tham dự giải.
Điều 10. Quy trình xét, công bố và trao thưởng:
Gồm 04 bước cơ bản:
Bước 1. Xét chọn sơ khảo
Hàng tháng, các tác phẩm báo chí viết về lĩnh vực khoa học và công nghệ sau khi đăng tải sẽ được Hội đồng sơ tuyển xem xét, thẩm định thông tin về tính xác thực của tác phẩm và tác giả để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng các tiêu chí xét trao giải để đưa vào vòng chung khảo.
Bước 2. Xét chọn chung khảo
"Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ" hàng năm được Hội đồng chung khảo xét chọn vào Tuần đầu tiên của tháng 1 năm sau trên cơ sở kết quả của Hội đồng sơ khảo sau đó trình Ban tổ chức giải thưởng để quyết định trao giải. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng không nhất thiết phải xét đủ số lượng giải thưởng của mỗi loại hình báo chí. Số lượng giải thưởng không vượt quá quy định tại Điều 6 của quy chế này.

>> Xem thêm:  Hòa giải là một phương thức giải quyết tranh chấp đất đai hiệu quả ? Thủ tục khởi kiện tại tòa án ?

Bước 3. Công bố giải thưởng
Vào khoảng trung tuần tháng 01 của năm sau, Ban tổ chức Giải thưởng sẽ công bố "Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ" hàng năm.
Bước 4. Tổ chức Lễ trao giải
Lễ trao "Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ" của năm trước sẽ được Ban tổ chức Giải thưởng tổ chức vào khoảng cuối tháng 01 của năm sau.
Điều 11. Kinh phí hỗ trợ giải báo chí hàng năm
Kinh phí hỗ trợ Giải báo chí hàng năm bao gồm kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức giải thưởng và Hội đồng xét chọn giải thưởng, kinh phí tổ chức Lễ trao giải thưởng và kinh phí phục vụ cho công tác tổ chức xét giải thưởng được bố trí từ ngân sách của Bộ KH&CN giao cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, nguồn huy động hợp pháp của các tổ chức, cá nhân và kinh phí từ Quỹ Thi đua khen thưởng của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ.
Chương 3.
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
Các cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét tặng giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét tặng giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và gửi cho cơ quan thường trực của Giải thưởng, cơ quan thường trực Giải thưởng có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, tố cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Ban tổ chức Giải thưởng và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

>> Xem thêm:  Tư vấn tranh chấp về việc đòi lại đất cho người khác mượn, ở nhờ ? Tranh chấp lối đi, ranh giới đất ?

Tác phẩm báo chí dự giải nếu vi phạm Luật sở hữu trí tuệ, Luật báo chí, các quy định của nhà nước có liên quan và Quy chế này, Ban tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành.
Điều 13. Điều khoản thi hành
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ là cơ quan thường trực của Ban tổ chức giải thưởng.
1. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Quy chế giải thưởng tới các đối tượng; tập hợp tác phẩm; chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất phục vụ trong quá trình làm việc của Ban Tổ chức, Hội đồng xét chọn giải thưởng và tổ chức lễ trao giải thưởng.
2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ và Ban Tổ chức Giải thưởng tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định khen thưởng cho các tác giả có tác phẩm đạt Giải thưởng theo quy định của Quy chế này.
3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ trong việc hướng dẫn sử dụng kinh phí của Giải thưởng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định tại Quy chế này.
4. Các thành viên Ban Tổ chức có trách nhiệm phối hợp triển khai tổ chức giải thưởng theo đúng các quy định của Quy chế này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan thường trực giải tổng hợp ý kiến và trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định./.

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai ? Thủ tục khởi kiện tranh chấp đất đai