THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1638/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tờ trình số 11627/TTr-BGDĐT ngày02 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trìnhsố 1507/TTr-BTĐKT ngày 08 tháng 11 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể và 17 cá nhân (có danh sách kèmtheo), đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, phục vụ Đại hội Thể dụcThể thao Sinh viên Đông Nam Á lần thứ XIII, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủnghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tập thể,cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

ĐƯỢCTẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1638/QĐ-TTg , ngày 30/11/2007 của Thủ tướng Chínhphủ)

01. Vụ Công tác Học sinh Sinhviên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

02. Trường Đại học Thể dục Thểthao I, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

03. Trường Đại học Nông nghiệpI, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

04. Trường Đại học Sư phạm HàNội, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

05. Trường Đại học Hà Nội, BộGiáo dục và Đào tạo;

06. Ông Phùng Khắc Bình, Tiếnsĩ, Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

07. Ông Ngũ Duy Anh, Tiến sĩ, Vụtrưởng Vụ Công tác Học sinh Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

08. Bà Nguyễn Kim Xuân, Tiến sĩ,Trưởng Bộ môn Thể dục-Thể hình, Trường Đại học Thể dục Thể thao I;

09. Ông Nguyễn Đại Dương, PhóGiáo sư, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao I, Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch;

10. Ông Trần Việt Dũng, Vụtrưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

11. Ông Lê Hồng Sơn, Phó Giáosư, Tiến sĩ, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam;

12. Ông Nguyễn Văn Ngữ, Tiến sĩ,Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

13. Ông Nguyễn Hải Long, PhóChánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

14. Ông Trần Văn Mạnh, Phó Vụtrưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

15. Ông Lã Qúy Đôn, Tiến sĩ, PhóVụ trưởng Vụ Công tác Học sinh Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

16.Ông Nguyễn Đức Tiến, Tiến sĩ,Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

17. Ông Trần Văn Lam, Chuyênviên Vụ Công tác Học sinh Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

18. Bà Lê Thị Minh Hoa, Vụ Côngtác Học sinh Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

19. Ông Đỗ Duy Truyền, Phó Hiệutrưởng Trường Đại học Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

20. Ông Kiều Thế Hưng, Tiến sĩ,Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

21. Ông Nguyễn Hữu Ngoan, Tiếnsĩ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp I, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

22. Ông Vũ Đức Thu, Tiến sĩ,Giảng viên cao cấp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo./.