THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:1639/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờtrình số 1567/TTr-BTĐKT ngày 15 tháng 11 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 7 cá nhân thuộc thành phố Cần Thơ(có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy bannhân dân thành phố Cần Thơ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương,các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- UBND thành phố Cần Thơ;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

TẶNGBẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(
Ban hành kèm theo quyết định số 1639/QĐ-TTg , ngày 30/11/2007 của Thủtướng Chính phủ)

Tập thể:

1. Tổ May 4, Xí nghiệp May 1,Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tây Đô Việt Nam, thành phố Cần Thơ;

2. Văn phòng Sở Tư pháp thànhphố Cần Thơ;

Đã có thành tích trong công táctừ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội vàbảo vệ Tổ quốc.

Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Văn Thành, Giámđốc Xí nghiệp May 1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tây Đô Việt Nam, thành phố CầnThơ;

2. Ông Nguyễn Thanh Luận, Tổtrưởng Tổ sản xuất Xí nghiệp May 1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tây Đô ViệtNam, thành phố Cần Thơ;

3. Ông Bùi Văn Hai, Bí thư Huyệnủy Phong Điền, thành phố Cần Thơ;

4. Ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởngphòng, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ;

5. Bà Nguyễn Ngọc Em, Giám đốcKhách sạn Hòa Bình thuộc Công ty Nông Súc sản Xuất khẩu (CATACO) thành phố CầnThơ;

6. Ông Pham Thanh Tùng, Trưởngphòng, Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cờ Đỏ, thành phốCần Thơ;

7. Ông Lê Tuấn Duy, Trưởng ĐàiTruyền thanh huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ;

Đã có thành tích trong công táctừ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội vàbảo vệ Tổ quốc./.